çağdaş siyasi düşünceler

*** 2021-2022 Bahar Dönemi SUI 343 Çağdaş Siyasi Düşünceler syllabus için tıklayınız…

1. Hafta – Giriş: Siyaset, Felsefe, Sosyoloji

– Film: Idi i smotri (Yön. Elem Klimov, 1985)

– Podcast: University of Oxford, Podcasts, Modernism and Post-Modernism

“Çağdaşlık” Kavramı

 • Çağdaşlık sözcüğü ile anılan kavram bir mekan mı, yoksa bir zaman mı sorunudur?
 • Pozitivizmin bugünkü çağdaşlıktaki payı nedir?
 • Çağdaşlığı gözlemleme amacındaki bilim insanı hangi kaynaklara başvurmalıdır?
 • Modern devlet ile çağdaşlık arasında sarsılamaz bir bağdan söz edilebilir mi?
 • Modern hukuk çağdaşlığın neresindedir?
 • Evrensel ile tikel ayrımı, çağdaşlık tartışmalarına nasıl adapte edilebilir?

“Siyasal” Kavramı

 • Siyasal olan nedir?
 • Farklı siyaset seçeneklerini bir ortak paydada buluşturan temel amaç ne olabilir?
 • Toplumsallık olmadan siyaset olabilir mi?
 • Bir düzen sağlama yöntemi olarak siyaset neden ve nasıl çağdaşlık tartışmalarına dahil edilmelidir?

“Düşünce” Kavramı

 • Felsefe nedir?
 • Filozof kimdir?
 • Felsefeyi bilimden ne ayırır? Neden bu iki kavram birbirinden ayrılmalıdır?
 • Sokrates’e göre ideal yönetim yapısının başında kim bulunmalıdır? Neden?
 • Platon’un ideal devletini besleyen varlıklar-formlar dünyası ayrımı nasıl anlaşılmalıdır? Bu devlette yöneten-yönetilen ayrımı neye göre yapılır?
 • Aristoteles’e göre politika nedir? Varlıkların telosu göz önüne alındığında, siyasetin ve devletin varoluş nedenleri olarak hangi kavramlara başvurulmalıdır?
 • Sosyoloji nedir?
 • Sosyolog kimdir?
 • “Siyaset sosyolojisi”nden ne anlaşılmalıdır?

2. Hafta – Jeremy Bentham / John Stuart Mill

– Film: Barry Lyndon (Yön. Stanley Kubrick, 1975)

– Podcast: BBC4, In Our TimeUtilitarianism

Jeremy Bentham (1748 – 1832)

 • Bentham’a göre fayda (utility) nedir, nasıl hesaplanır?
 • Faydacılık (Utilitarianism) neden bir ahlak yaklaşımı olmak zorundadır?
 • Sonuççuluk (consequentialism) ne anlama gelir?
 • Bentham’da toplum ile birey arasındaki ilişki nasıl tanımlanmaktadır?
 • Bentham’a göre “haz prensibi” (pleasure principle) nedir?
 • Hayattaki iki egemen gücün (haz ve acı) hesaplanma yöntemi, Hedonist Calculus, nasıl kullanılır?
 • Bentham’a göre hazların ve acıların birbirine geçişkenliği ve eşitliği neden önemlidir?
 • Bentham’a göre adalet nedir, bir toplumda adalet nasıl sağlanabilir?
 • Panopticonnedir?
 • Bentham’ın toplumunda ne zaman ceza verilir?

John Stuart Mill (1806 – 1873)

 • Mill’in Faydacılık anlayışı ile Bentham’ın Faydacılık anlayışını birbirinden ayıran temel noktalar nelerdir?
 • “En Büyük Mutluluk Prensibi”nde (Greatest-Happiness Principle) mutluluk hangi kriterlere dayanarak tanımlanmaktadır?
 • Mill’in faydacı yaklaşımında, zihinsel hazların bedensel hazlardan daha fazla öne çıkartılmasının nedeni nedir?
 • Basit hazlar (simple pleasures) ile yüksek hazlar (high pleasures) arasındaki farklar nasıl ve kimler tarafından belirlenir?
 • Mill bir elitist midir?
 • Mill’e göre özgürlük (liberty) nedir?
 • Mill’e göre bireyin özgürlüğü ne zaman ve hangi koşulda kısıtlanabilir?
 • “Çoğunluğun tiranlığı” (tyranny of majority) nedir?
 • Ahlak, devlet ve diğer kontrolcü kurumlar nasıl evrensel baskı yöntemleri oluşturur?
 • Liberalizm-Sosyalizm skalasında, Mill’i hangi uca daha yakın konumlandırırsınız? Neden?

 

3. Hafta – Friedrich von Hayek / Robert Nozick / Murray Rothbard

– Film: Citizen Kane (Yön. Orson Welles, 1941)

– Podcast: BBC4, In Our TimeLibertarian Theory

Ludwig von Mises (1881 – 1973)

 • Praxeologynedir?
 • Mülkiyet nedir?
 • Mises’e göre insan eylemi (human action) neden bilimin analiz nesnesi olmalıdır?
 • Kapitalist üretim süreçlerinde açığa çıkan bilginin merkezsizliği neden önemlidir?
 • Kapitalist üretime yönelik müdahaleler neden anti-demokratiktir?

Friedrich von Hayek (1899 – 1992)

 • Metodolojik bireycilik (methodological individualism) nedir?
 • Kapitalizm ile üretime dair bilgi kanallarının açılması arasındaki ilişki nasıl kurulabilir?
 • Catallaxynedir?
 • Serbest piyasa ile adalet arasında nasıl bir ilişki mevcuttur?
 • Hayek’e göre özgürlük nedir? Bireysel özgürlük ile ekonomik özgürlük arasındaki ilişki nasıl kurulur?

Ayn Rand (1905 – 1982)

 • Objektivizm (objectivism) nedir?
 • Objektivist etik ne anlama gelmektedir?
 • Ahlaki bireycilik nedir?
 • Rand’a göre kişisel mutluluk ile ahlak arasındaki bağlantı nasıl kurulmalıdır?

Murray Rothbard (1926 – 1995)

 • Anarko-kapitalizm nedir? Tüm liberterler anarko-kapitalist midir?
 • Devletin sermaye lehine ortadan kaybolması neden gereklidir?
 • Hukuk ve güvenlik gibi konular dahil olmak üzere tüm toplumsal görevlerin devletten alınıp özel teşebbüse devredilmesi neden gereklidir?
 • Kayıt-dışı ekonominin savunusu nasıl yapılabilir?
 • Serbest piyasada gönüllülük esası ne anlama gelmektedir?

Robert Nozick (1938 – 2002)

 • Nozick’in Faydacılık eleştirisinde yönelttiği temel sorular nelerdir?
 • Nozick’e göre mülkiyet hakkı neden önceliklidir?
 • Liberterlik (Libertarianism) nedir?
 • Minarşizm nedir?
 • Yetkilenme kuramının (entitlement theory) varsayımları nelerdir?
 • İnsanın kendine-sahip-olması (self-ownership) ne demektir?
 • Nozick’in aktarım ilkesine göre kazanımların elde edilmesi ve adaletli olarak dağıtılması için ön koşullar nelerdir?
 • Wilt Chamberlain örneği neyi anlatır?
 • Devletin rolü Nozick’in teorisinde nasıl sınırlanır? Devlet bir yeniden-düzenleme aracı olabilir mi?

 

4. Hafta – John Rawls

– Film: Ratcatcher (Yön. Lynne Ramsay, 1999) 

– Podcast: BBC4, A History of IdeasWhat Is Justice?

John Rawls (1921 – 2002)

 • A Theory of Justice(1975) kitabında sunulduğu şekliyle “başlangıç pozisyonu” (original position) varsayımı neyi anlatmaktadır?
 • Başlangıç durumunda alınan bireysel (çıkarcı) kararlar neden toplumsal sonuçlara ulaşır?
 • “Cehalet örtüsü” (veil of ignorance) nedir?
 • Başlangıç durumunda ve cehalet örtüsü altında “hakkaniyet olarak adalet” (justice as fairness) neden kaçınılmazdır?
 • Rawls’un tanıttığı rasyonel seçim ve oyun teorisine göre maxi-min stratejisi bireyler için neden en mantıklı seçim kabul edilmektedir?
 • Rawlscu düşüncede sivil toplum nasıl oluşur?
 • Rawls’un birbirini sırasıyla bağlayan (lexiconographic) sosyal adalet prensipleri nelerdir?
 • Farklılık ilkesi (the difference principle) nedir?
 • Toplumda “dezavantaj” ve “pozitif hak” kavramları nasıl ve kimler tarafından tanımlanır?
 • Rawls’un liberal toplumu ile John Stuart Mill’in liberal toplumu arasında ne tür farklılıklar vardır?
 • Bir liberter ve bir Marksist, hangi noktalarda Rawls’un sosyal adalet anlayışını eleştirebilir?
 • John Gray’in “iyi yaşam” (good life) anlayışının Rawls’a getirdiği temel eleştiriler nelerdir?

 

5. ve 6. Haftalar – Antonio Gramsci / Louis Althusser / Nicos Poulantzas

– Film: La cérémonie (Yön. Claude Chabrol, 1995)

– Podcast: BBC4, In Our TimeMarx

– Podcast: Bob Jessop, Lectures On GramsciAntonio Gramsci

– Podcast: Tara Brabazon, Theoretical TimesLouis Althusser

– Podcast: C.H. Thompson, A Level SociologyTheories of the State (neo-Marxists)