ibn haldun bilmecesi

İbn Haldun 1406 yılında öldü. On beşinci yüzyıla yetişmiş olsa da, onun getireceği küresel değişiklikleri (Amerikaların keşfi, İstanbul’un fethi, vb.) ‘tecrübe etme’ şansını bulamadı. Halbuki amacı, hayatın sonsuz oluş ve yok-oluşları arasında toplumsal, ekonomik, siyasi dönüşümlere dair örüntüleri, değişimlerin düzenliliğini kavramaktı. Buna “umran ilmi” diyordu ve o güne dek böyle bir ilimle uğraşan olmamıştı. Bugün İktisat, Sosyoloji, Tarih Felsefesi olarak anılan bilim dallarının ilk örneği olan kitabını (giriş bölümü Mukaddime ile ünlenen Kitab’ul İber‘i) Tunus hükümdarına sundu.

Kitabın içinde coğrafyadan iklime, bilimsel yöntemden eleştiriye, kehanetten rasyonel akla, dinden evrime kadar her şey vardı.[1] Hükümdarı gerçekler, eskiler, olasılıklar ve yapılması gerekenler konularında uyarıyordu İbn Haldun. Temel varsayımı hayattaki her şeyin, insanın, kurumların ve kavramların bir ömrü olduğuydu. Her şey doğuyor, büyüyor ve ölüyordu. Hükümdar, aklında kaderi bulundurarak hareket etmeliydi. Nasıl kendisinin bir ömrü varsa, sahip olduklarının da bir ömrü olacaktı.

Tabi devletinin de…

“Devlet, insanoğlu için doğal bir yükselme aşamasıdır,” diyordu, çünkü “insanların yaşamları ve varlıklarını sürdürmeleri, ancak yiyecek ve öteki zorunlu gereksinmelerini de elde edebilmeleri için bir arada yaşamaları ve yardımlaşmalarıyla olasıdır.”[2] Ama insanı birbirine mecbur bırakan bu yardımlaşma, (ironik biçimde) içindeki kötülük ve açgözlülük yüzünden insanlar-arası çatışmaları da artırıyordu. Devlet, basitçe, bu çatışmaları önlemek için gereken, zorunlu bir uygarlık ürünüydü. Ne zaman ki insanlar kırsal yaşantıdan kentsel yaşantıya geçip bir arada kalma kararını verecekler, o zaman devleti de icat etmek zorunda kalacaklardı.

İbn Haldun, bundan altı yüzyıl önce, devletin kutsal değil, doğal bir icat olduğunu yazıyordu. Ve kutsal olmayan diğer her şey gibi, doğacak, büyüyecek, gelişecek ve ölecekti. Diyordu ki:

“Bilesin ki, devlet çeşitli aşamalardan ve yeni yeni durumlardan geçer. Her aşamada, o aşamanın kendine özgü durumlarından dolayı, devleti ayakta tutanlar huy ve yaşam biçimini değiştirir. Öylesine ki, bu huy ve yaşam biçimlerinin benzerleri, bir başka aşamada bulunmaz; çünkü, huy ve yaşam biçimi, doğal olarak, içinde bulunulan durumun yapısına, ortamına ve devletin yeni durumlarına bağlıdır.

Devlet aşamaları, çoğunlukla 5 aşamayı geçmez:

Birinci aşama, ‘coşkuyla amaca ulaşma,’ karşı koyacaklara ve kendilerini savunacaklara üstün gelme, ‘mülk’ü ve devleti ele geçirme yani egemenlik kimlerin elindeyse, onlardan çekip alma aşamasıdır. Bu aşamada, topluma örnek nitelikteki devlet ileri gelenleri, ululuk kazanmada, devlet için mal biriktirmede, devlete ait olan şeyleri koruyup gözetmede, tutumlarıyla örnek olan egemenler, toplumlarından, hiçbir şekilde kendilerini ayrı tutmazlar. Neden ki, bunun böyle olması, yengiyi, başarıyı elde ettiren asabiyetin [toplumu bir arada tutan, toplumsal bağın/gücün] gereğidir. Asabiyetse, egemenliğin elde edilişiyle ortadan kalkmış değildir.

İkinci aşama, topluma karşı bağımsızlık sağlama ve ‘tek adam olma’ aşamasıdır. Toplumun öteki bireylerinin dışında egemen olma, öteki bireylerin egemenliği paylaşmaya ve egemenlikte ortak olmaya yönelik çabalarını önleme aşaması. Bu aşama, devletin egemeni, kendine yardımcı adamlar edinmekle, köle kökenli yardımcılar, yapay akrabalar sağlamakla ve bunların sayısını çoğaltmakla, egemenliği paylaşmak isteyen kabile ve aşiret üyelerinin saldırılarını bastırma yoluna gider. Kendisi gibi egemenlikte – devlete geçen hizmetleri oranında – payları olduğunu ileri sürüp egemenlik için çekişenlerin saldırılarını… Devletin egemeni, bunları yetkiden uzaklaştırır, her yönden bunların önüne geçer ve bunları, başardıkları noktadan, izlerinin üzerine geri döndürür. Tüm yetki, kendi amacına uygun kalsın ve kurduğu ululukta, kendi ailesi, tek ve bağımsız bir duruma gelsin diye… Kendisinden öncekiler, devleti kurmak için uğraşırlarken, ne tür sıkıntılar çekmişlerse, devletin bu aşamasındaki egemen de, kendisiyle çekişenlerle uğraşırken o tür ya da daha çok sıkıntılarla karşılaşır. Onlara karşı koymak ve onları yenmek için… Çünkü kendinden önceki devlet egemenleri, yabancılara karşı koymuşlardı, bu nedenle de savunmalarında tüm kabile üyelerini yanlarında yardımcı olarak bulmuşlardı ama bu aşamadaki devlet egemeni, yakınlarına karşı koyuyor. O yüzden, çok az yardımcı buluyor kendine. O da, yakınlık bağı olmayanlardan, yabancılardan… Onun için, iş, daha da güçleşiyor.

Üçüncü aşama, sıkıntılı iş ve uğraşılardan boşalma ve egemenliğin, insanın doğal olarak can attığı meyvelerini toplayarak rahatlama aşaması. Mal ve servet edinme, kalıcı izler bırakma, uzaklarda ve geleceklerde güzel anılarla anılmayı sağlama gibi meyveler toplayarak… Bu nedenle, egemen, bu aşamada vergi, araç toplamaya, girdileri çıktıları hesaplamaya, bütçe yapıp ekonomiyi düzenlemeye, kalabalık nüfusların yaşayabileceği binalar yaptırmaya, büyük yapıtlar, geniş kentler ve yüksek yüksek heykeller oluşturmaya koyulur. Ulusların ileri gelenlerinden ve çeşitli kabilelerden gelen elçilere, beratlar, armağanlar verir. Ve uygun olan nimetleri, kendi ailesinin önüne de serer. Bununla birlikte, yardımcılarını, çevresini genişletmeye çabalar. Mal vererek, ün ve önem kazandırarak, çevresindekilerin durumlarıyla ilgilenir. Askerlerini önünde toplar ve onların yiyeceklerini, her aybaşında alacakları ücretleri adalet içinde dağıtıp bu işleri yönetir. O denli ki, gösterdiği ilginin izleri, onların üzerinde, tören günlerindeki giyim kuşamlarında, güzel biçim ve görünümlerinde açıkça belli olur. Egemen, bu durumla, barış yaptığı devletlere karşı övünür, savaşacak devletlere de korku salar.

Bu aşama, devlet egemenlerinin bağımsız davranabildikleri aşamaların sonuncusudur; çünkü anlatılan aşamaların tümünde, devlet egemenleri, kendi düşünceleriyle bağımsız olarak davranırlar, üstünlüklerini kurarlar ve kendilerinden sonrakilere gerekli yolları açarlar.

Dördüncü aşama, yetinme ve barış aşamasıdır. Bu aşamada, devletin egemeni, kendinden öncekilerin meydana getirdikleriyle yetinip hoşnut olur. Kendi gibi devlet egemenleriyle hiç dövüşmeksizin barış içinde bulunur. Kendinden öncekileri izler o kadar. Onların izlerine adım adım uyar. Boyun eğip uyma biçimlerinin en güzeliyle, onların yolundan gider ve onlara uymamış olsa, işinin bozulacağını düşünür. Egemenliğin ululuğunu kurdukları için, her şeyi onların daha iyi görüp gösterdiklerine inanır.

Beşinci aşama, saçıp savurma aşamasıdır. Devletin egemeni, bu aşamada kendinden öncekilerin toplayıp biriktirdiklerini, şehvetler, zevkler ve dostlarına, toplantılarında bulunanlara gösterdiği cömertlikler uğruna tüketici durumundadır. Ve kötü dostlar edinmesi, ‘süprüntü yerlerindeki yeşillik’ niteliğindeki güzel ama kötü kadınlarla düşüp kalkması, bunlara, kendi başlarına üstesinden gelemeyecekleri ve neyi yapmaları, neyi yapmamaları gerektiğini bilemeyecekleri önemli devlet işlerini bırakması, dostlarına ve ehil olmayanlara devletin işlerini bırakırken, bunun, kavim kabileden büyük dostlarını ve atalarının yardımcılarını incitir olması nedeniyle gücünü tüketir. Bundan dolayı, o eski yardımcılar içerlerler ve artık yardım etmeyip egemeni kendi durumuyla baş başa, yalnız bırakırlar. Sonra, askerlerine verilmek üzere ayrılanları, kendi özel istekleri alanında çarçur etmesi, araya perde koyup onlarla yüz yüze gelmekten kaçınması ve bağlantıyı koparması da olur bu arada. Bu tutuma, kendinden öncekilerin kurduklarını yıkıcı, onların oluşturduklarını altüst edici olur.

Bu aşamada, devlette, doğal olarak yaşlılık başlar. Süreğen hastalık, gövdeyi sarar. Artık, hasta, kolay kolay kurtulamaz bundan. Hastalığın iyileşmesi söz konusu olmaz. Ve devlet yıkılıncaya dek, bu durum sürer gider…”[3]

Devletin yıkılması fikri, tarihin her döneminde onun başındakiler için korkutucu bir distopyayı, çok gerçekçi bir korku filmini, kötü bir kabusu çağrıştırıyordu. Devletin kaderini kendi kaderi ile eşitleme hatasına düşen ve İbn Haldun’un yıkıcı gelecek-projeksiyonundan ürken II. Abdülhamid, Mukaddime‘yi yasaklatmıştı örneğin: “1902 yılında, [II. Abdülhamid’in kurdurduğu sansür komitesinin] emri üzerine kitap dolu elliden fazla çuval yakılır. 1901-1902 arasında 34 kitap yasaklanır, 104 kitabın bazı sayfaları yok edilir ve 179’unda değişiklikler yapılır. Yasaklanan eserler arasında, her devletin kaçınılmaz sonunu öngören, İbn Haldun’un ünlü Mukaddime‘si de yer alır. Sultan II. Abdülhamid, gerçekten de, 14. yüzyılın Mağripli düşünürünün karamsarlığını paylaşmaz, çünkü ‘her imparatorluk iyileşecektir’ görüşüne inanır. Onun ardından, vezirlerinden birinin oğlu olan Kamil Bey, Oryantalistler Kongresi’nde bir tebliğ sunarak, ‘ulu hükümdarımız’a övgüler yağdırmayı bitiremez ve şunu ekler: ‘Devlet doğar, güçlenir, bir rüzgar esip [onu] hasta eder, doktor gelir, tedavi eder, iyileşir'”.[4] Gelin görün ki, Mukaddime‘nin basılmasından, okunmasından, anlaşılmasından, aktarılmasından korkan sansürcü ve ‘iyimser’ padişah, onun kötücül kehanetinden kaçamaz. Kamil Bey’in bu sözleri söylemesinden on iki yıl sonra II. Abdülhamid tahtından olur; devleti ise bir on yıl daha dayanacak olsa da, aradığı ‘doktor’u bulamayacak, tarih sayfalarında yerini alacaktır.

Bugün devlet büyüklerimiz, çok şükür, İbn Haldun’a büyük değer veriyorlar. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) kendi inisiyatifiyle İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi’nin kurulmasına ön ayak oldu ve 1 Nisan 2015 tarihinde geçirilen yasa ile bu inisiyatif yasalaştı.[5] İbn Haldun Üniversitesi’nin kurucularının, bu bilim insanına ve onun görüşlerine ne kadar değer verdikleri, bu ismi seçmelerinden ve kimi konuşmalarında kendisine atıfta bulunmalarından belli oluyor.

İnsan eskilerden etkileyici bir şeyler okuyunca, okuduğu deha aklını bulandırıyor, karar verme melekelerini zayıflatıyor. Bu satırları okuduktan sonra bana da aynı şeyler oldu. Bir yanıt bulamadım ve herkese sormak istedim:

Acaba İbn Haldun’a hak ettiği değeri veren bizim devletimiz, şu anda İbn Haldun’un saydığı devlet aşamalarından hangisinde bulunuyor?

 

[1] İbn Haldun hakkında daha önce yazdıklarım için bknz.: “İbn Haldun Günlükleri.”

[2] İbni Haldun, Mukaddime II, (çev.) T. Dursun, 1372-1402/2015, İstanbul: Kaynak Yayınları, ss. 47.

[3] A.g.e., ss. 25-27.

[4] Hamit Bozarslan, İmparatorluktan Günümüze: Türkiye Tarihi, (çev.) I. Ergüden, 2013/2015, İstanbul: İletişim Yayınları, ss. 158-159.

[5] “Üniversitesi Yasalaştı,” Hürriyet, 2 Nisan 2015.

Comments Off on ibn haldun bilmecesi

Filed under Siyaset, Teori

müzik, nöronlar ve fetva

ABD’li ünlü progressive metal grubu Dream Theater’ın bu yılın (2016) başında çıkardığı albüm, The Astonishing, dinleyicilerini müziksiz bir dünyayı tasvir eden bir hikayeye çağırıyordu.

2285 yılına gelinmiş, tüm dünyanın kontrolü Great Northern Empire’ın İmparatoru Nafaryus’a geçmiştir. Nafaryus’un en dikkat çekici icraatı gezegende müzik yapılmasını yasaklamak olmuştur. Müziğe benzer tek şey, insansız hava araçları Noise Machine’ler (NOMAC’ler) tarafından üretilen ve insanlarda hiçbir duygu uyandırmayan katatonik ‘sesler’/’gürültüler’dir. Nafaryus’un imparatorluğuna karşı olsalar da onu devirmek için hiçbir güce sahip olmayan insanlar, bir umutla Ravenskill Rebel Militia isimli isyancı örgütü kurar. Örgütün yöneticisi Arhys tüm iyi niyetine karşılık, Nafaryus’un icraatlarına karşı koyamaz. Ta ki, kardeşi Gabriel’in bir özelliğini keşfedene kadar…

Hikaye bu ya, Gabriel o güne dek eşi benzeri görülmemiş bir sese ve müzikal yeteneğe sahiptir. Onun yaptığı ezgili çağrılar, her geçen gün daha fazla insanda yankı bulur; Ravenskill Rebel Militia’nın katılımcı sayısını da sürekli arttırır. Kurtuluş, Gabriel’in sesi ve müziğindedir. Hayatlarında ilk defa bir müzikle, bir melodiyle, bir tınıyla karşılaşan insanlar, onun cazibesine kapılarak Nafaryus’a karşı ayaklanmayı başlatma cesaretine nihayet sahip olmuşlardır…

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=ye0H91hxUMw[/embedyt]

Hikayeyi daha başa saralım… taa milattan önce dördüncü yüzyıla…

Daha o günlerde “acaba müziğin gerçek doğası dinlenme gereksinmesini doyurmaktan daha yüksek bir değer taşıyor mu?” diye sorar Aristoteles ve ekler, “biz herkesin onda bulduğu genel hazzı yalnızca paylaşmaktan fazlasını yapmalıyız; müziğin karakter ve zihin üstünde herhangi bir etkisi olup olmadığını araştırmamız gerekiyor… [Müziğin] kişiliği etkilediği, insanları çılgın gibi heyecanlandırdığı – hem bir zihin hem de bir ahlak durumu olarak taşkın bir heyecan yarattığı – pek iyi bilinmektedir.”[1]

Yazdığı satırlarla okuyucusunu müziğe karşı ‘dikkatli olmaya’ davet eden Aristoteles, devam eder:

“Ritm ve melodilerde gerçeğe – öfke ve yumuşaklığın, ayrıca cesaret ve ılımlılığın ve bunların karşıtlarının, giderek bütün ahlak niteliklerinin gerçekliklerine – yakın bir benzerlik vardır; dinlenilen müziğin bizde sahiden duygusal bir değişiklik yaratması, bunun bir belirtisidir. Gerçeğe benzeyen şeylerde haz (ya da acı) duyma alışkanlığı olmak, gerçek karşısında da aynı yatkınlığı olmaya çok yakındır… [M]üzikte ahlaki nitelikler vardır, işittiğimiz melodiler bunları temsil eder. Böyle olduğu besbellidir, çünkü bir kere, makamlar ya da uyumlar arasındaki doğal ayrılık vardır – bunlar, dinleyenlerinde farklı tepikler yaratırlar, hepsi aynı yönde etkilenmez.”[2]

Bu nedenle Aristoteles’e göre müzik eğitimi ciddi bir iştir. Müzik “belli zihin halleri yaratma gücü”[3] olduğu için bizzat devlet tarafından eğitimi verilmesi gereken ve kontrol edilmesi gereken bir sanattır. Çocukların bir enstrüman çalmaları veya şarkı söylemeleri, müzikten zevk alabilmeleri ve onu bilebilmeleri için hafif bir eğitim, görevini pekala yerine getirecektir. Ancak, bundan sonrası – hele bazı makamların veya kitara ya da üflemeli çalgıların öğrenilmesi – kesinlikle yasaklanmalıdır.

“Öyleyse, profesyonel ölçülerle ve yarışma niteliğinde çalgı çalmayı ve şarkı söylemeyi öğrenmek eğitim değildir, diyeceğiz. Bu anlamda çalıp söyleyenler, kendi karakterlerini geliştirmek için değil, dinleyicilerine zevk vermek için böyle yapmaktadırlar, hem de bayağı bir zevk… [Yöneldikleri] amaç – halkı eğlendirmek – aşağılık bir şey olduğu için sonuçları da ister istemez alçaltıcıdır. Dinleyici adi bir adamdır…”[4]

Aristoteles, yorumunda çok açıktır: Müzik bir zevk verme aracı olduğu ve gerçeğin yerini almaya başladığı ölçüde aşağılıktır ve bu nedenle de yönetici tarafından yasaklanmalıdır.

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=K0cTj2N9hlo[/embedyt]

Hikayeyi bugüne getirelim… 2016 yılı Türkiye’sine…

Aristoteles’i çağrıştıran bir fetva ile gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı diyor ki: “Kuran ve sünnette, müzikle meşgul olmanın, müzik dinlemenin mutlak anlamda günah olduğunu gösteren deliller bulunmamaktadır. Bu itibarla, dinimizin temel inanç, amel ve ahlak ilkelerine aykırı olmayan, haramların işlenmesine sebep olmayan müzik türlerini dinlemekte dinen bir sakınca yoktur. Ancak cinsel arzuları tahrik eden ifade ve tasvirleri içeren, haramları güzel gösteren müzikleri yapmak ve dinlemek ise günahtır.”[5]

Olayın iki boyutu var.

İlk boyutu, 2016 yılında, Anayasasında (Madde 2[6]) “laiklik” güvencesi olan bir ülkenin herhangi bir kurumunun, herhangi bir sıfatla ‘fetva’[7] verebiliyor oluşu ile ilgili… İslam dininde bir ruhban sınıfının bulunmayışı, Cumhuriyetin Batılı değerlerini taşıması istenen ‘yeni Türk’ insanının ortaya çıkartılması sürecinde dönemin hakim ideolojisine, Şeriye ve Evkaf Vekaleti yerine Diyanet İşleri Başkanlığını ve Evkaf Umum Müdürlüğünü kurdurtmuştu (1924) – verdikleri bu karardan bugün ne kadar memnun oldukları ayrı bir tartışma konusu herhalde.[8] Başbakanlık kurumuna bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığı, o günden bu yana her yeni gelen hükümetin ve esen her yeni ideolojik rüzgarın etkisiyle bir oraya bir buraya savruldu. Daha ilk günden, bol Türk etnisitesi ile bezeli Sünni-Hanefi geleneği üzerine kurulu doktrinleri savundu, böylece başta Alevilik olmak üzere diğer mezhepleri ve sayıları gittikçe azalan gayri-Müslim inançları yadsıdı. Yadsıdı yadsımasına ama Alevi veya gayri-Müslim vatandaşlardan, hatta kağıt üzerinde Sünni-Hanefi mezhebinden olsa da herhangi bir dini ritüeli takip etmeyen insanlardan alınan vergilerle hayatta kalmaya devam etti. Kimi zaman radikalleşen söylemlerine rağmen orta-yolcu bir muhafazakarlık tutturdu, son derece öznel bir laiklik yorumuyla da bir şekilde çerçevelendi/meşru hale getirildi (Madde 136[9]).

Eh ‘orta-yolcu muhafazakarlık’ denildiğinde akla gelen ilk filozofa – Aristoteles’e – bu kadar benzeyen bir kurum, neredeyse kopyalanmış bu söylemi tekrarlayarak bizi de çok şaşırtmadı haliyle…

Ancak burada öne çıkması gereken bir başka nokta daha var. 1928 yılından, Anayasadan “devletin dini İslamdır” ibaresi çıkartıldığından beri, Türkiye Cumhuriyetinde siyasal otoriteyi Max Weber’in “yasal-akılcı otorite”si temsil ediyor. Bir başka deyişle, Türkiye’de o günden beri konulan tüm resmi hükümler, varlık ve geçerlik sebeplerini aklın gerektirdiği bir nedene dayanma ve (ana)yasal çerçeveyle sınırlanma koşullarından alıyor. Dinsel bir nedene dayanan yasalar, öneriler ve hatta dinsel kuralları belirleme gibi yaptırımlar, devletin herhangi bir organı aracılığıyla vatandaşlara dayatılamıyor. Tam da bu noktada benim merakımı Diyanet’in “cinsel çağrışımlar yapan müzik dinlenmez” söyleminin ne kadar akla uyduğu ve (hangi) yasalarla nasıl çerçevelendiği mevzuları çekiyor.

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=xiK2JlBpzvI[/embedyt]

Dolayısıyla olayın ikinci boyutu, Diyanet’in kendini fetva verecek kadar yetkili ve sorumlu ilan ettiği müzik konusunda gerçekten ne kadar bilgili olduğu ile ilgili oluyor… Diyanet’in ya da Din İşleri Yüksek Kurulunun İslam dini ile ilgili bilgisini tartışacak değilim. Bu kurumlarda çalışan insanlar hangi sınavlarla veya eleme yöntemleriyle çalıştıkları pozisyonlara atanıyorlar bilmiyorum; bu nedenle, bir devlet kurumunun ciddiyetini verili sayıp, buralarda çalışanların hem bu işi yapmak isteyen hem de en iyi şekilde yapan insanlar olduğunu kabul ediyorum. İslam dinine, daha doğrusu Sünni mezhebe dair konularda çalışmak isteyen, bunun okulunu okuyan ve insanlara hem bu dünya hem de öldükten sonra gideceklerini söyledikleri dünya hakkında bilgi verme cesaretine sahip olan insanların “kesin bilgi” sahibi olmadan ‘görüş bildirmekten’ kaçınacağına da ayrıca inanmak istiyorum.

Benim takıldığım kısım, Diyanet bünyesinde çalışan insanların kendilerine sorulan soruların “ikinci bölümüne” nasıl yanıt verebiliyor oldukları ile alakalı… ‘İslam ve siyaset,’ ‘İslam ve felsefe,’ ‘İslam ve bilim,’ ‘İslam ve psikoloji,’ ‘İslam ve eğitim,’ ‘İslam ve evrim,’ ‘İslam ve mimari,’ ‘İslam ve medya,’ ‘İslam ve otoyollar,’ ‘İslam ve lunaparklar,’ ‘İslam ve yarınki maçın sonucu’ ve en nihayetinde ‘İslam ve müzik’ gibi konularda sorulan binlerce farklı sorudaki ‘İslam’ referansıyla ve Diyanet’in bu konuda sunduğu çözümlerle bir problemim yok benim. Benim derdim, Başkanlığın yetkili şahıslarının, soruların diğer tarafında bulunan, sırasıyla, ‘siyaset,’ ‘felsefe,’ ‘bilim,’ ‘psikoloji,’ ‘eğitim,’ ‘evrim,’ ‘mimari,’ ‘medya,’ ‘otoyollar,’ ‘lunaparklar,’ ‘yarınki maç’ ve ‘müzik’ ile ilgili konularda ne kadar bilgi sahibi oldukları!

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=N3HbrfV0hJM[/embedyt]

Amacım Diyanet’in müzik bilgisini sınamak değil. Aslında, “sadece Diyanet’in” müzik bilgisini sınamak değil.

Herkese soruyorum: Müzik nedir?

Aristoteles haklı mıdır, mesela? Müzik bir duygu katalizörü müdür, örneğin? Bir müzik makamından diğerine duygularımız nasıl değişir? Neden bazı sesler canımızı acıtırken, diğerleri bize huzur verir? Müzik bizi hangi yollardan etkiler, bizim müziğe tepkimiz nereden doğar?

Klasiktir, bazıları müziğin konuşmadan bile önce geldiğini, insanlar-arası iletişimin ilk araçlarından biri olduğunu söyler. Harfler yokken notalar vardır onlara göre. Evrendeki tüm varlıkların birer sesi, birer müziği vardır. Dünya’nın dönüşü bile bir müziktir. Doğa sesleri, uyumlu bir ezgi yaratır vs… Bazıları ise müzik ile insan arasındaki ilişkinin, bu varsayımların çok ötesinde olduğunu kanıtlıyor!

Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) yapılan çok yeni bir çalışma, müziğin (metodik, ezgi-temelli, bilerek yapılmış ve çalınmış müziğin) insan beyninde algılanması için kendine has bir sinir sistemi yolu izlediğini ispatlamış durumda.[10] Kısaca açıklamak gerekirse, beynimizin müziği algılaması sürecinde rol oynayan nöronlar, karşımızdaki insanın konuşmasını, bir köpeğin havlama sesini, çamaşır makinesinin tıngırtısını veya gök gürültüsünü duymamızı sağlayan nöronların izlediğinden farklı bir yol izliyor. Beynimiz ve sinir sistemimiz, müzik için, bu sesleri işlemekte kullandığından tümüyle farklı, bambaşka bir işlem yürütüyor: Müziği kendine özgü, temel bir kategori olarak ele alıyor.

Bu çalışmadan türetilebilecek yüzlerce, binlerce yeni çalışma olacaktır. Müziğin neden farklı bir kategori olarak ele alındığı, bunun nasıl yapıldığı, farklı müzik türleri için farklı nöral yolların olup olmadığı, eğer bu yolları belirleyebilirsek bunlara uygun yapay müzik ‘üretip üretemeyeceğimiz’ veya müzik nöronlarının izleklerinin nihai hedefinde hangi duyguların olduğu gibi sorular, hala yanıtını arıyor.

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=UmvctOqe6UE[/embedyt]

İşte tam da burada, bu zihin açıcı çalışmanın karşısında, ‘müziğin cinsel arzuları tetiklediği’ varsayımına dayalı bir fetva verilmesi beni şaşırtıyor. Diyanet İşleri, neye, hangi bilgiye, hangi ilahi varsayıma dayanarak müzik ile duygular arasında bir bağ kurabiliyor? Bu bağlantıyı işaret eden bir ayet veya hadis mi var? Varsa, neden fetvasında bunları paylaşmıyor? Yoksa, bu bağlantı varsayımını hangi ilahiyatçıya, araştırmaya dayandırıyor? İslam’ın ortaya çıkışından bin yıl önce yaşayan Aristoteles’e mi? Dahası, eğer bu bağlantıyı sadece bir varsayım olarak kabul ediyorsa, nasıl olup da bir varsayımın sonucunu, sonsuz bir cezalandırma (haram-günah) olarak belirleyebiliyor?

Bana kalırsa, Diyanet daha da büyük bir hataya düşüp ‘müzik’ ile ‘şarkı sözleri’ni, hatta ‘müzik’ ile ‘klip’i birbirine karıştırıyor. Müzik hakkında ‘fetva’ verirken, henüz söz ettiği şeyin gerçekten ‘müzik’ ile ilgili olup olmadığı konusunda bile vatandaşları tatmin edemiyor. Müzik ile şarkı sözlerinin farklı birer nörolojik süreçten geçerek insan zihninde işlendiklerini dikkate al(a)mamasına rağmen, kendi kurumsal varlığının akılcı-yasal olmama ‘lüksüne’ dayanarak, resmi bir açıklama ya da tavsiye yapabiliyor.

Rihanna’nın 2016 albümü Anti, Barbados-Jamaika melodilerini, soft bir R&B soundu altında insanlara sunma hedefiyle piyasaya sürülmüşe benziyor. Albümden çıkan ilk single, “Work,” twerking adı verilen popo-sallama hareketinin envai çeşidini içeriyor, Rihanna ile Drake’in de dahil olduğu erotik dans sahneleri ile öne çıkıyor. Şarkının klibini bir kez izleyen biri, şarkıyı bundan böyle erotik çağrışımlarla hatırlamaya neredeyse mahkum ediliyor. Oysa, şarkının klipsiz hali, pek de ‘erotik’ sıfatını hak edecek gibi tınlamıyor…

Şimdi, Diyanet acaba bu şarkıyı nasıl ‘yasaklılar listesine’ alabiliyor? Şarkı kendi haliyle erotik değilken, klibiyle birlikte dinlendiğinde erotikleşiyora, Diyanet’in müzik fetvası yeniden mi şekilleniyor? Bir şarkı ile bile değişebilen, öznelleşen fetva, nasıl olup da cennet-cehennem tasviri yapabiliyor? “Niyet” bu işin neresine dahil oluyor?

İsmiyle bile erotizmin dibine vuran Puscifer grubunun “Rev. 22:20” isimli şarkısı aslında dini motiflerle ve sözlerle bezeli olsa da, bana Rihanna’nın kıç salladığı herhangi bir şarkıdan daha erotik geliyor! Aslında bir cinayetin anatomisini anlatan Nick Cave, “bu enfes yaratığa sordum / evet, sordum; evet, sordum / benimle biraz yürür mü dedim / bu hızlı geceye doğru…” derken nefesim kesiliyor. Massive Attack, ‘meleği’ ile baştan çıkarıyor. Leonard Baba’nın derinden gelen sesi groove ile birleşince yer yerinden oynuyor. Lamb’in “Sugar 5″ı insanın suratında hınzır bir gülümseme bırakıyor. Madonna’nın kendisini aforoz ettiren “Like A Prayer”ı birçok sevişmeye soundtrack olmaya devam ediyor. Rob Halford’ın eski erkek arkadaşına (evet evet, inanmazsınız ama bu dünyada bazen hemcinsler de birbirlerini sevebiliyorlar!) mı yoksa müptelası olduğu uyuşturuculara mı atfettiği muhabbeti hala yapılan “A Touch of Evil,” bir insanı en zayıf yerinden vuran ‘sahiplik’ güzellemeleriyle erotizmin bir heavy metal şarkısında bile vücuda gelebileceğine örnek teşkil ediyor. Nina Simone bu işi zaten biliyor; “bu yeni bir şafak / bu yeni bir gün / bu yeni bir hayat benim için / ve ben kendimi iyi hissediyorum” derken, her bir hücrenizi daha canlı, daha iyi hissettiriyor…

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=ftXHKfbXeBM[/embedyt]

Son derece ironik bir biçimde Diyanet İşleri, henüz on beşinci yüzyılın başında ünlü İslam alimi İbn Haldun’un din bilginlerini uyarmak zorunda kaldığı metodolojik bir hatayı, kendisinden altı yüzyıl sonra bir kez daha tekrarlama hatasına düşmüşe benziyor.

İbn Haldun’a göre, din bilginleri “düşünce ve akıllarını incelemelerde bulunmaya ve derin anlamlara dalmaya alıştırmış, duygularla bilinen maddi şeylerle meşgul olmaktan uzaklaşmış ve bu bildiklerini bütün ve genel kalıplara sokmaya alışmış olan kişilerdir. [Oysa] politika ve memleket işlerinde politikacı daima hariç ve vakii ve buna bağlı durumları göz önünde bulundur[ur.] Çünkü politik işler ve haller belirsiz olup, bu halleri kendi benzerlerine katmaya engel olan durum ve sebeplerin bulunması, bunun ölçüsünün uygulanmak istenilen ölçüden aykırı olması mümkündür. Sosyal hayat ve bayındırlık işlerinden hiçbir nesneyi diğerleriyle ölçmek doğru değildir… [Buna karşılık] din bilginleri hükümleri genelleştirmeye, iş ve olayları birbiriyle ölçmeye ve karşılaştırmaya alışmış ve kendilerini bırakmış oldukları için politika işleriyle uğraştıkları zamanda politika işlerini de alıştıkları ve benimsedikleri bu kalıba sokup, bu yol ile istidlal ederek, birçok yanlışlıklara katlanacaklardır. Bundan ötürü idare ve politika işlerinde onlara güvenilmez.” [11]

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=oHs98TEYecM[/embedyt]

Müzik üzerine söz söyleyen ya da bir karar vermeye çalışan insanların anlamaları gereken bir şey var: Müzik insana bağımlı bir değişken değil! Müzik insanlar olsa da olmasa da devam ediyor, edecek… İnsanın tüm evrenin anlamı ve merkezi olduğu düşüncesi ya da inancı, müzik hakkında karar vermeyi yine insanlara bırakma muhafazakarlığını gösterecek olsa bile, müzik muhafazakar düşünce çemberinin dışına taşmaya devam edecek. Duyguları serbest bırakmanın bir yolu olarak müzik, duyguların baskılandığı ve her türlü şiddeti ortaya çıkardığı ortamda, yine insanlığı kurtaracak. “Asla tatma elmayı / asla çıkma yoldan / asla bozma yeminini / yalan söyleme asla” diye vaaz verenlerin karşısına dikilecek, uygarlığın huzursuzluğunu mutluluğa dönüştürecek.

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=UsFLVL6FM-E[/embedyt]

 

[1] Aristoteles, Politika, (çev.) M. Tunçay, İstanbul: Remzi, 2010, s. 240.

[2] A.g.e., s. 241.

[3] A.g.e., s. 241.

[4] A.g.e., s. 244.

[5] Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan aktaran: “Müzik, Cinsel Arzuları Tahrik Ediyorsa Günahtır,” Cumhuriyet, 15 Şubat 2016.

[6] T.C. Anayasası Madde 2: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”

[7] Diyanet İşleri Başkanlığı, adı üzerinde din ile ilgili bürokratik bir kurumdan fazlası değil. 22 Haziran 1965 yılında kabul edilmiş, 633 numaralı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”da belirtildiği üzere, Başkanlığın görevi “İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” (Madde 1) olarak belirlenmiş. Bu ‘toplumu aydınlatma’ işi, Başkanlık bünyesinde kurulan Din İşleri Yüksek Kurulu’na verilmiş. Bu kurulda “en az lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim görmüş veya dini ilimlerde temayüz etmiş kişiler” ve “ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri” bulunuyor (Madde 5). Din İşleri Yüksek Kurulu’nun “doğru müzik” konusunda ‘haram’ ve ‘günah’ kavramlarına atıfta bulunarak görüş beyan etmesi, aynı kanunun 5. Maddesi’nin devamında belirlenen ‘kurulun görevleri’ne dayandırılıyor. Orada belirtildiği gibi, “İslam dininin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihî tecrübesini ve güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak dinî konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dinî soruları cevaplandırmak,” önce Kurula, sonra da Başkanlığa verilmiş kanuni/idari bir ayrıcalık olarak duruyor. Gelin görün ki ne bu kanunda ne de bir başka düzenleyici metinde Başkanlığın “fetva” yayımlaması ya da yayımladığı ‘görüşlerin’ yaptırımları hususunda bir ibare yer alıyor. Yine adı üzerinde, dini konularla ilgili gündelik bir konuya dair idari çapta bir karar verebilmek, bu konuda görüş bildirmek ve olası soruları yanıtlamak dışında, Başkanlığın kurumsal bir gücü yok. Üstelik, ne bu kanunda ne de bir başka düzenleyici metinde Başkanlığın “fetva” yayımlaması ya da yayımladığı ‘görüşlerin’ yaptırımları hususunda bir ibare yer alıyor.

Öyle sanıyorum ki, Madde 1’de geçen “inanç” kavramı, bu kavramın temsilcisi olduğunu iddia eden Başkanlığın sürekli olarak onu “bilim” ile karşı karşıya getirme nedenini de – bilinçdışında – açıklamış oluyor. Ne de olsa, Adorno ve Horkheimer’ın ta 1944’te yazdıkları gibi, modern zamanlarda “eğer inancın bilgiye karşıt olduğu ya da tersine bilgiyle bağdaştığı sürekli vurgulanmazsa; inanç, inanç olarak yok olur. İnancın daima bilginin kısıtlanmasına gereksinim duyması kendisinin de kısıtlı kalmasına neden olur. İnanç, inancın kendisini aşan hakikat ilkesi [Diyanet İşleri özelinde, Tanrı; Aydınlanma özelinde ise bilim] olmadan varlığını sürdüremez.” Thedor W. Adorno ve Max Horkheimer, Aydınlanmanın Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar, İstanbul: Kabalcı, 1944/2010, s. 39.

[8] Diyanet İşleri Başkanlığı’na dair akademik bazı tartışmalar için bknz. Ufuk Ulutaş, “Religion and Secularism in Turkey: The Dilemma of the Directorate of Religious Affairs,” Middle Eastern Studies, 46(3), 2010, ss. 389-399; İştar Gözaydın, “A Religious Administration to Secure Secularism: The Presidency of Religious Affairs of the Republic of Turkey,” Marburg Journal of Religion, 11(1), 2006, ss. 1-8; İştar Gözaydın, “Religion, Politics, and the Politics of Religion in Turkey,” Religion, Politics, and Turkey’s EU Accession içinde, D. Jung ve C. Baudvere (der.), New York: Palgrave Macmillan, 2008, ss. 159-176; ve Ahmet E. Öztürk, “Turkey’s Diyanet Under AKP Rule: From Protector to Imposer of State Ideology?,” Southeast European and Black Sea Studies, 16(4), 2016, ss. 619-635.

Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal sekülerleşme süreci içinde bir Diyanet İşleri kurumunun varlığına ihtiyaç duymuş olması, adeta Cumhuriyet kadrolarının Freudyen bir yorumla, dini bir anda ortadan kaldırmaya çalışmanın onu ‘şehit’ mertebesine yükselteceğinden ve o anki gücünü katlayacağından korkmuş olmalarına yorulabilir. “Dini zorla ve bir vuruşta ortadan kaldırmayı istemek hiç kuşkusuz anlamsız bir başlangıçtır,” der Freud. “İnanan insan ne [akılcı açıklamalar] ne de yasaklamalar yoluyla inancının ondan koparılmasına izin [verir]. Ve eğer bu kimilerinde başarılı olsa bile, acımasızlık olacaktır. On yıldır uyku ilacı almakta olan biri bu ilaç ondan alındığından doğal olarak uyuyamaz [hale gelecektir].” Sigmund Freud, Bir Yanılsamanın Geleceği, İstanbul: İdea, 1927/2000, s. 43.

[9] T.C. Anayasası Madde 136: “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.”

[10] Aktaran: Natalie Angier, “New Ways into the Brain’s ‘Music Room,'” The New York Times, 8 Şubat 2016.

[11] İbn Haldun, Mukaddime III, (çev.) Z. K. Ugan, 1372-1402/1991, İstanbul: MEB Yayınları, ss. 164-166.

Comments Off on müzik, nöronlar ve fetva

Filed under Güncel, Müzik, Teori

sol, cumhuriyet, hayal kırıklığı ve gülme

Rethinking Marxism dergisinin en son sayısında [1] dünyanın farklı yerlerden çok sayıda akademisyen, “Komünizme biçim vermek ” başlığı altında çok sesli bir tartışmaya girmişler ve kapitalist ekonomik modelin halihazırdaki krizinin, komünist alternatiflerin ortaya çıkmasında bir katalizör işlevi görebileceği varsayımı altında “ne yapmalı?” sorusu üzerinde kafa patlatmışlar.

Makalelerin farklı içeriklerine veya bu toplu sayının ana temasına bulaşmak gibi bir niyetim yok. Birincisi “sol hareket”in örgütlü kısmı hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok; ikincisi ise dergide yer alan isimlerin hepsi zaten son derece donanımlı ve okunmaya değer isimler – onların yazılarını okumak dışında, Marksist teori ile doğrudan bir bağlantım da  bulunmuyor. Benim ilgilendiğim ve buraya taşıyacağım mesele, bu yazarların hemen hepsinde yer alan “biz nerede hata yaptık da dünya bu hale geldi/kapitalizm kazandı?” sorusu ve bu sorunun bir izdüşümü olarak, bilhassa 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında Türkiye’nin bazı kesimlerinde yaşandığını düşündüğüm benzer hayal kırıklığı olacak.

Son birkaç yıldır Marksist kuramın ‘yıldız akademisyenlerinden biri’ haline gelen Jodi Dean’in “The Party and Communist Solidarity” başlıklı makalesinde, bunca soruna, bunca yıkıma ve yeniden-doğuşa, bunca tekinsiz ve içi boş retorik desteğe karşın neden “kapitalizmin sola karşı hep galip geldiği ” sorusu soruluyor ve Dean’in bu soruya yanıtı, “çünkü bizim siyasal bir iktidar olabilmemiz için gereken siyasal kurumumuz/formumuz yok” [2] oluyor. Dean’e göre kapitalizm sadece bir üretim yapısı (ve üzerinde şekillenen sınıflı toplumu) meydana getirme aracı olarak değil, aynı zamanda bu üretim yapısını sürekli kılan ek (üst-yapısal) araçlar ile de kendini sağlama alarak, sol’un kendi kendini sürekli sorgulamasına ve aşağılamasına neden oluyor. Sol, kapitalizm tarafından, Karl Marx’tan veya Marksistlerden devraldığı literatüre, kavramlarına ve nihayetinde kurumlarına yönelik “küçümseyici” tavrı, Dean’in “iletişimsel kapitalizm” (communicative capitalism) adını verdiği sarmalayıcı yapı nedeniyle takınmak durumunda bırakılıyor.

Dean’in kavramsallaştırdığı iletişimsel kapitalizm, kitle kültürünü ve kitleyi (toplu olarak yapılan tüm faaliyetleri) ne pahasına olursa olsun küçücük atomlarına ayırmayı başarabilen ve aynı araçları (yazılı-görsel medya, Internet, tüketim, vb.) kullanarak farklı “bireylikler” (individuality) ortaya çıkartabilen bir kurallar/kodlar ağı olarak tanımlanıyor. [3] Aynı kıyafetin farklı rengini giyerek kendini toplumdan farklılaştıran (ya da farklılaştırdığını sanan) alışverişçiler; Fenerbahçe ile Galatasaray’ı tutmanın bir farklılık ‘inşa ettiğine’ inanan taraftarlar; HDP veya MHP’ye oy vermenin ‘ayır’dığı politik-kimlikler, iletişimsel kapitalizmin (sözde-)ayrıştırdığı insanları temsil eden örnekler olarak verilebilir. Dean’e göre sol, iletişimsel kapitalizmin bu ‘oyununa’ gelerek, kendi kökenini ve geleneklerini – onu meydana getiren dinamikleri – unutma günahını işlediği için, bir başka deyişle, kendisi de farklı kıyafetler giyen, farklı takımları tutan, farklı partilere oy veren insanları ayrıştırmak zorunda kaldığı için, bugün bulunduğu ‘güdük’ konumu hak ediyor. Solun buradan çıkması için, her şeyden önce yeniden kendi özüne dönmesi gerekiyor.

Bana kalırsa Dean’in bu argümanı, iki temel hatadan muzdarip görünüyor.

Birincisi, eğer bugün içinde yaşadığımız dünyayı inşa eden (iletişimsel kapitalizm gibi) ana bir yapısal dönüştürücü varsa, bu durum Marx’ın zamanında da benzer bir yapısal dönüştürücünün olduğunu ve o zamanın dönüştürücüsünün de Marx’ın kavramsal dağarcığını ortaya çıkarttığını ima eder. Ancak burada Hegel’in “zamanın ruhu” gibi bir oluşumdan söz ediyorsak, o zaman, bugünün “zamanın ruhu”nun zaten halihazırda Marksist teoriye/pratiğe izin vermeyeceğini veya verse bile bunun “köklere dönmekle” değil, bu ruha uygun yeni bir kelime dağarcığı üretmekle ancak mümkün olabileceğini ima ediyoruz demektir.

İkincisi, öyle görülüyor ki, Karl Marx’ın 11. Tez’inin – “Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumladılar, aslolan onu değiştirmektir” [4] – Marksist teoriye yüklediği misyon, Dean ve onun gibi düşünen diğer Marksistlerin üzerinde ciddi bir süper-egosal baskı yaratıyor. Onlar, dünyayı neredeyse mükemmel anladıklarını düşünen (“yapısal” olan her teori gibi, açıkta hiçbir boşluk bırakmadan dünyayı “çözen”) ama onu bir türlü değiştiremeyen, dolayısıyla da bir anlamda Marx’a ihanet eden, onun işini yarım bırakan insanlar olarak, aslında bizzat kendi yarattıkları büyük çelişkinin altında eziliyorlar.

Ben bu benzer iki problemin, özellikle 1 Kasım 2015 seçimlerindeki AKP zaferi sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleneksel savunucularının [5] hayal kırıklıklarını da açıklayabileceğini düşünüyorum. Cumhuriyetin kurucu ideolojisinin mağduru ama onun eklentileri olan darbelerin de bizatihi ürünü olan ‘yeni muktedir’ AKP’nin muhafazakar-neoliberalizmi’nin başarısı, Cumhuriyet savunucularının gözleri-açık kabuslarını yaratırken, onların aklındaki sarsılmaz dört sacayağını da yerinden oynatıyor.

Her şeyden önce AKP görüntüsüyle kurulan rejim, ‘beyazlatılmış Türk’ün adeta tiksintiyle baktığı Batılılaşmamış Türk imgesini (“göbeğini kaşıyan adam”ı [6]) toplumun merkezine konumlandırıyor. Cumhuriyetin ‘kaybedenleri,’ kurucu cumhuriyetin geç-değerlerinden Batılı görüntü, Batılı sanat, Batılı eğitim gibi güçlü sembollerden fersah fersah uzak bir karakterin kendileri ile aynı ‘düzeyde’ olmasını hazmetmekte güçlük yaşıyorlar.

İkincisi, cumhuriyetin adeta bir ırk-projesiyle yeniden-şekillendirdiği ‘millet’ ve ‘milliyetçilik,’ [7] söz verdiği tüm Batılı getirilerden soyutlanarak, “ayaklar altına alınıyor”[8] ve bundan geriye Sünni İslam sosu bol kepçe boca edilmiş bir ‘Türk’ kimliği kalıyor. En son yeniden-düzenlenen “Cuma namazı izni”[9] gibi uygulamalar, birkaç yıl öncesine kadar tahayyül dahi edilemez görülürken, bugün hepsinin aktüel birer gerçek olarak karşılarına çıkması, Türk’ün milli kimliğindeki din bileşeni hakkında soru işaretlerini arttırıyor. Laiklik ilkesinin neyi ima ettiğini zaten hiçbir dönemde anlayamamış olan insanlar, bir süredir ‘sahiden neden var bu laiklik?’ sorusunu soruyor, yanıtını (yine) bulamıyor ve bu kez gündelik rutinlerde de kendisini göremeyince inanç ve kimlik düzeyinde ciddi sıkıntıya giriyorlar.

Üçüncüsü, bir süredir gündemden inmeyen “Başkanlık Sistemi” tartışmaları ile cumhuriyetin öz-varlığı ve sorgulanamaz (kabul edilen) deneyimi konusunda büyük boşluklar hissediliyor. Burada cumhuriyet kavramının içeriğinden ziyade, tabelalarda görülen varlığından söz ediyoruz elbette… Başkanlık sistemi ile cumhuriyetin “bölünmez bütünlüğü” ve “üniter yapısı”na zeval geleceği tehdidi, Sözcü, Halk TV, Ulusal TV vb. medyada ardı kesilmez biçimde tekrarlandıkça, [10] cumhuriyet kavramının sadece bir tekilliğe yönelik olduğu (yanlış) algısı güçleniyor. Bir dönemler “açılım siyaseti” nedeniyle Başkanlık Sistemi’nin sadece ‘Kürtlerin işine geleceği’ “korkusu” ile yaşayan insanlar, bugün Doğu’da ve Güneydoğu’da olup bitenlerle başkanlık olgusunu bağdaştıramıyorlar. [11] Bugün cumhuriyetin geleneksel savunucuları, kendi sıfatlarını önceleyen siyasi kavramı büyük bir vakumdan ibaret görüyorlar.

Ve son olarak, kurucu-lider kültü… Cumhuriyetin geleneksel savunucularının tüm sosyo-politik dünya görüşlerini kendi cisminde birleştirdikleri Atatürk ile ilgili ciddi kaygıları var. Aslında bu kaygı, kökleri Türkiye tarihindeki İslamcı partilere dayanan AKP’nin 2002 yılındaki seçim zaferi ile birlikte başlamıştı ama bugün en yüksek seviyede seyrediyor. Bu savunucuların çoğunlukla haberdar olmadıkları bir değişim ise kaygının yükselen seviyesinden ziyade, kaygının içeriğinde yaşanıyor. Başlarda “bunlar Atatürk’ü silecekler” şeklinde başlayan kültü kaybetme korkusu, bugün “Atatürk’ün yerini Erdoğan alıyor” [12] biçimine bürünmüş durumda. ‘İkinci Cumhuriyet,’ ‘Yeni Türkiye’ gibi içi görece boş söylemlerin hemen hemen tamamı aslında Atatürk figürünün, “Çankaya”nın, yerini Erdoğan’ın, ve “Saray”ın, alması imgelemini içeriyor. Bu nedenle, Gezi Olayları sırasında yükselen “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı, geleneksel cumhuriyet savunucularına “umut” olurken, Gezi’den “ikinci bir Atatürk” çıkmaması onları hayal kırıklığına sürüklüyor.

İbrahim Kaya’nın Yeni Türkiye: Modernliği Olmayan Kapitalizm isimli kitabında yer verdiği şu cümleler, yazının başında bahsettiğim Dean ve tayfası ile geleneksel cumhuriyet savunucularının hayal kırıklıklarını ortak bir paydaya getirmek için yararlı olabilir:

“Kuşku yok ki cumhuriyetçilerin [geleneksel cumhuriyet savunucularının] dünyanın güncel döneminden öğrenecekleri şeyler bulunmaktadır, çünkü artık dünya cumhuriyetçilerin bir zamanlar olmasını istedikleri dünya değildir. Öncelikle, cumhuriyetçiler ‘farklılığın’ cumhuriyetçi modernliğe olan ilişkisini yeniden düşünmek zorundadırlar. Öyle ki insanlık için tek, ‘birleşik’ bir dünyaya artık hiçbir kolektif inanç yoktur. Ulusal bütünlük temelinde yükselen evrensel idealler yeniden daha dikkatli düşünülmek durumundadır. Bir başka ifadeyle, kültürel çeşitlilik ve çoğulluk daha olumlu olarak karşılanmak durumundadır.” [13]

Kaya’nın birer kaybeden olarak tanımladığı geleneksel cumhuriyet savunucularına verdiği “birlik/bütünlük söylemlerini, geleneksel aktörleri, evrensel ideolojileri, hakikat tanımlarını bir kenara bırakıp çeşitlilikleri/farklılıkları hayatınızın merkezine oturtun” mesajı aslında yıllardır post-modern veya neo-liberal akımların sol’a ve komünist ideolojiye verdikleri tavsiyelerden çok da farklı değil. Modern olanın, farklı sesleri kucaklamayı zorunlu kıldığı argümanında tartışılacak çok da fazla bir yan yok elbette. Ancak sorun şu ki, hem Türkiye’nin cumhuriyet algısında hem de (daha da fazlasıyla) sol teoride, bu çeşitlilikleri içerme potansiyeli – onlara “daha kapsayıcı olun” mesajını verenlerin düşündüğünün aksine – halihazırda zaten mevcut. Tekil-işçi ya da tekil-vatandaş kavramlarını ve bunlara verilen kurucu değerleri geride bırakıp yollarına devam edebilecek, bu değerleri yeniden düzenleyebilecek bir algı kırılması aslında her iki kesimde de mutlaka deneyimlenebilir.

Deneyimlenebilir ama bunun da bazı önkoşulları var… Her şeyden önce bu iki kesimin üzerlerinden bir türlü atamadıkları “biz kaybettik” hayal kırıklığı ile hesaplaşmaları, süper-egoları ile ciddi bir savaşa girmeleri gerekiyor. Bugün ortaya çıkan ve hoşnut olmadıkları tabloda sorumlulukları olduğu bilincini taşımak, otomatik bir “kaybettik biz” hüznüne değil, “nerede yanlış yaptık ve bunu bugün nasıl düzeltebiliriz” sorusuna yerini bırakabilir. [14] Artık atıl kalmış eski kurumlar, partiler ve isimler birer “emeğe saygı” karikatürünün ötesine geçip, işlevsel bir ortaklık üzerinde büyüyecek yeni diskur alanları oluşturabilir. Hayal kırıklığı ile evde televizyon karşısında ağlayan insanlar, bu karikatürlerle, bu karikatürleri ortaya çıkaran koşullarla ve insanlarla hesaplaşmaya, önce kendilerini sonra da bu figürleri ciddiye almamakla başlayabilirler örneğin…

Cidden soruyorum: Halk TV’de bu kadar ciddiye alınacak, orada program yapan insanların ağzından çıkan her cümleyi bir “kıyamet alameti” sayacak ne olabilir? 2016 yılında hala frekans seslerini duyduğunuz bir televizyon kanalı, sizi nasıl olup da hüzünlere gark edebilir? Savundukları değerler her ne olursa olsun, söyledikleri cümleler sürekli aynı kelimeleri içeren insanlar birer vaiz değildir de nedir? Ya da Kızılay’da bildiri dağıtan ve kelime dağarcıklarını “emperyalizm,” “yoldaş,” “arkadaş” gibi kavramlarla sınırlı bırakmış – bunun böyle olması gerektiğine kendilerini inandırmış – çocukların hali sahiden komik değil midir?

Alay etmek, dalga geçmek, gerekirse can acıtacak esprilerle kendi hallerine gülmek, hem sol kesim hem de geleneksel cumhuriyet savunucuları için küçük de olsa bir başlangıç noktası oluşturabilir. Bugüne kadar hep “ötekilerle” dalga geçmiş insanların artık kendi yaptıklarına gülme zamanı geldi sanırım. Oturup ağlayarak, can sıkarak, “bu memleketten bir yol olmaz” diyerek kaybedecek daha ne kadar zamanları var ki cidden?

Türkiye’de sol ve cumhuriyet savunucuları artık manevi, spiritüel, ulu, olağanüstü, fedakar, kurucu, ilerleyici, gelişmeci, kutsal vb. sandıkları tüm değerlerinden ve başta da kendilerini koydukları bu asılsız güvercin-deliklerinden bir an önce kurtulmalı ve “insani” özelliklerine yeniden kavuşmalıdır. Gülme, alay etme, ciddiyetini kaybetme işte tam da bu nedenle önemlidir.

Korkmayın, “gülme günümüze dek tahakkümün göstergesi, kör ve inatçı doğanın patlaması olagelmişse de karşıt yönde bir öğe daha barındırır. O da, kör doğanın gülme yoluyla kendisini olduğu gibi kavrayacağı, böylece yıkıcı tahakkümden vazgeçeceği düşüncesidir… Gülme, yurda giden yolu vaat etmektedir.” [15] Gülme, bir öze dönüştür; silkinip kendine gelmenin en güvenilir yoludur. Onda korkulacak hiçbir şey yoktur.

Zira, Henri Bergson’un da söylediği gibi:

“Sadece gerçek anlamda insani olan şeyler için gülünçlükten bahsedilebilir. Bir manzara güzel, zarif, görkemli, silik veya çirkin olabilir fakat asla gülünç olamaz. Bir hayvana gülünebilir ama bu ondan insani bir tavır veya ifade yakaladığımız içindir. Bir şapkaya gülünebilir fakat bu durumda alaya aldığımız şey bir keçe veya hasır parçası değil insanların ona verdiği biçimdir, yani insan kaprisinin girdiği kalıptır… Bazıları, insanı ‘gülen hayvan’ olarak tanımladı. Aynı şekilde insanı, güldüren hayvan olarak da tanımlayabilirlerdi çünkü başka hayvanlar veya bazı cansız nesneler güldürmeyi başarsalar da bu ancak onların insanla olan benzerliklerine, insanın onlar üzerinde bıraktığı ize veya insanın kullanımına bağlı olarak gerçekleşir.” [16]

Zaman, gülmenin zamanı değil midir?…

 

 

[1] Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society, 27(3), 2015.

[2] Jodi Dean, “The Party and Communist Solidarity,” Rethinking Marxism, 27(3), 2015, s. 340 (332-42).

[3] Ayrıca bknz. Jodi Dean, Democracy and Other Neoliberal Fantasies: Communicative Capitalism and Left Politics, Durham: Duke University Press, 2009, ss. 19-48.

[4] Karl Marx, “Feuerbach Üzerine Tezler,” Alman İdeolojisi içinde, T. Ok ve O. Geridönmez (çev.), İstanbul: Evrensel, 1845/2013, s. 17.

[5] Burada “cumhuriyetin geleneksel savunucuları” başlığı altında hemen hemen tüm CHP seçmenini, bazı MHP’lileri ve temelde Gezi Olayları’na aktif/pasif olarak destek veren, sekülerlik yanlısı tüm vatandaşları kastediyorum.

[6] Bekir Coşkun, “Göbeğini Kaşıyan Adam…,” Hürriyet, 2 Mayıs 2007,

[7] Ayça Alemdaroğlu, “Politics of the Body and Eugenic Discourse in Early Republican Turkey,” Body & Society, 11(3), 2005, ss. 61-76.

[8] “Erdoğan: Milliyetçilik Ayak Altında,” Hürriyet, 18 Şubat 2013,

[9] “Davutoğlu Açıkladı: Cuma Namazı İçin Mesai Düzenlemesi,” Hürriyet, 5 Ocak 2016, ; “Okullara ve Ders Saatlerine de Cuma Namazı Düzenlemesi Geliyor,” Radikal, 14 Ocak 2016,

[10] “Atatürk Başkanlık İçin Neler Demişti?,” Sözcü, 8 Ocak 2016,

[11] Orhan Bursalı, “Başkanlık Rejimi: RTEHDP İttifakı Olabilir Mi?,” Cumhuriyet, 11 Ocak 2016,

[12] Orhan Bursalı, “RTE ‘İkinci Atatürk’?,” Cumhuriyet, 1 Eylül 2014, ; “10 Kasım’da Sarıklı Cübbeli Provokasyoncu,” Cumhuriyet, 10 Kasım 2015,

[13] İbrahim Kaya, Yeni Türkiye: Modernliği Olmayan Kapitalizm, Ankara: İmge, 2014, s. 69.

[14] Bu yazının yayımlanmasının üzerinde neredeyse iki yıl geçti ve İngiltere’deki İşçi Partisi’ndeki dönüşüm, adeta yazıdaki “yeni söz söyleme” ihtiyacını karşılarcasına ortaya çıktı. Enfes bir analiz için, bknz. Ergin Yıldızoğlu, “İngiltere Dersleri,” Cumhuriyet, 5 Ekim 2017.

[15] Theodor W. Adorno ve Max Horkheimer, Aydınlanmanın Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar, (çev.) N. Ülner ve E. Ö. Karadoğan, İstanbul: Kabalcı, 1944/2010, s. 111.

[16] Henri Bergson, Gülme: Gülüncün Anlamı Üzerine Deneme, (çev.) D. Çetinkasap, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 1900/2011, s. 5.

Comments Off on sol, cumhuriyet, hayal kırıklığı ve gülme

Filed under Siyaset, Teori

kürtler vadisi

Perşembe geceleri, sokakta kimse olmazdı…

Türkiye’nin televizyon dizileriyle geçmişi, ABD’de fazla popüler olmayı başaramamış yapımların başarılı dublajlar ve muhtemelen izlenebilecek başka hiçbir şey olmaması faktörleri ile TRT’nin siyah-beyaz ekranlarından orta sınıfın evinde “olay” yaratmaları geçmişine dayanıyor. O dönemlerde ekrana gelen Bonanza, Küçük Ev, Dallas, Kaçak vb. diziler, şehirli memur/işçi kesimini “evde tutmaya yarayan” bir işlev görüyor, günlük hayata her yoldan nüfuz ediyordu. Bir kötülük birimi olarak J.R.’dan söz ediliyor, Laura’nın acılarına ağlanıyor, Cartwrightların akşam yemeğinde birbirlerini selamlamaları taklit ediliyordu. Ekranın renklenmesi Mavi Ayların, Beyaz Gölgelerin, Cosbylerin, MacGyverların, Köle Isauraların,Hayat Ağacı‘nın, Cesur ve Güzellerin, Yalan Rüzgârı‘nın ve çok sayıda çizgi filmin egemenliğinde olsa da bir yandan yerli dizi sektörünün doğuşuna tanıklık ediyordu. Perihan Abla, Uzaylı Zekiye, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Lüküs Hayat, Gençler, Mahallenin Muhtarları, Kuruntu Ailesi ve elbette Bizimkiler gibi yapımlar, köyden kente, doğudan batıya göç dalgası ile yeniden kurulan şehirli yaşamın hem göstereni hem de gösterileni oluyordu…

Yazının devamı için lütfen tıklayınız: Birikim Dergisi, “Kürtler Vadisi”

Comments Off on kürtler vadisi

Filed under Güncel, Teori

radikal basketbol: özgür, mutlu, yeni

Bazen yüzyıllar erken biter.

Sanki her bir zaman diliminin içine sığdırabileceği olay sayısı belliymiş gibi gün gelir, bir yüzyıla kaldırabileceğinin çok üstünde olay sığar. Ünlü tarihçi Eric Hobsbawm’a göre yirminci yüzyıl kan dolu küresel savaşları, ekonomik buhranları, kültürel yeniden-kodlanmaları ve birbirinin köküne saldıran ideolojilerinden doğan kapasite-fazlası ile belki de dünya tarihinin en kısa yüzyılı olmuştur. [1] Öyle ki, yirminci yüzyıl Soğuk Savaş’ın sonunu bile göremeden sona erer. Ardında çözülmesi gereken çok sayıda toplumsal, siyasi, ekonomik bulmacayı yanıtsız bırakarak…

1980lerin kaderi, bu zor soruların yanıtlarını aramak olur. Bir yanda kapitalizmin ‘zaferini’ kendine yontan liberalizm ‘tarihin ve ideolojilerin sonunu’ müjdelerken, diğer yanda ortaya çıkan savaş artığı yeni aktörler, liberalleri hiç bilmedikleri yeni oyunlara davet eder. Siyaset yelpazesinin solunda bulunan ve SSCB tecrübesi yüzünden kafaları öne eğik biçimde geçmişlerini sorgulayan bazıları ise herkesin her oyunu kazanmak istediği bu yeni dünyada, yine herkesin dilindeki ‘barış’ umudunun gerçekliğini sorgulamaya açar.

Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe’un 1985 yılında birlikte kaleme aldıkları Hegemonya ve Sosyalist Strateji isimli kitap herkesin ‘demokrasi söylemi’ne sarıldığı, herkesin barış aradığını iddia ettiği ve yine herkesin herkese üstünlük kurmayı arzuladığı bu paradokslar dünyasına yeni bir ideolojik alternatif sunar: radikal demokrasi. [2] Kendilerinden önceki liberal, realist, Marksist, yapısalcı vb. alternatiflerin aksine Laclau ve Mouffe’un modeli, nihai amacını toplumsal aktörler arasındaki çatışmaları yok etmek veya gönüllü ya da zoraki bir konsensüsün üzerinde barışı inşa etmek olarak değil; bizzat antagonizma adını verdikleri bu çatışmaları, bölünmeleri ve kırılmaları korumak olarak belirlemişlerdir. Onlara göre, farklı hatta birbiriyle çatışan demokratik talepler hayatın bir gerçeğidir ve bu talepler arasında birinin diğerine üstünlük kuracağı tüm siyaset ilişkileri önce otoriterleşmeyi, ardında da zamanı gelince daha yıkıcı çatışmaları beraberinde getirmeye mahkumdur. Yapılması gereken, demokratik talepler arasında hiçbir önceden belirlenmiş üstünlüğün olmadığı yeni bir ilişki biçimini kurmak olmalıdır. Laclau ve Mouffe, bu ilişki biçimine eşdeğerlik zinciri adını verir. Onlara göre ancak her demokratik talebin birbiri ile eşdeğerde ele alındığı ve hepsinin kendi gerçek kimliklerini özgürce ortaya koyabildiği böyle bir ilişki içinde söz konusu talepler arasında bir yakınlaşma (eklemlenme) gerçekleşebilecek ve bu yakınlaşmanın sonucunda yeni bir ortak kimlik, gerçek bir barış olasılığı, doğabilecektir.

Laclau ve Mouffe’un radikal demokrasi projesi, yazıldığı günden bu yana geçen otuz yılda siyaset platformunda pek fazla taraftar bulamadı. Popüler siyasetin alışılagelmiş önceliklerinin yıkımını önkoşul olarak belirten bu çağrı, ağır teorik dili ve argümanlarının ‘ütopikliği’ öne sürülerek, ana-akım siyaset tarafından kulak ardı edildi.

Ama spor kendi içindeki özgürlüğü, kendisi ile ilgilenen her bir bireye açık oluşu ve sonuca giden önceliklerin her gün yıkılıp yeniden inşa edildiği doğası içinde adeta Laclau ve Mouffe’un düşlerini sergileyebilecekleri o özgür alanı kendilerine sunmuşa benziyor.

Spor ve daha özelde de basketbol…

2014-2015 yılını NBA’de, Euroleague’de ve Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyon olarak tamamlayan üç takım, Golden State Warriors, Real Madrid ve Karşıyaka – aralarındaki su götürmez farklılıklara rağmen – bilinen basketbolu, belki isteyerek belki istemeyerek, Laclau ve Mouffe’un hayal ettiği siyaset modeline çok benzer bir radikallik ölçeğinde değişime uğrattılar. En azından bu değişimin çok güçlü ve başarısı ortada bir çağrısını yaptılar.

Dünyanın barışa yeni yanıtlar aradığı 1980lerde büyük bir ivmeyle popülerleşen, küresel bir spor dalı haline gelip dünya ölçeğinde yıldızlar yaratan basketbolun bugüne dek yazılan tüm kuralları, bu üç takımın elinde hunharca un ufak edildi geçen sene. Klasik pozisyonların birbirine karıştığı; guard, forvet, pivot ayırt edilmeden parkedeki tüm oyuncuların iyi-kötü her şeyi yapabildikleri; alan paylaşma, pas verebilme, topa baskı ve oyun okuma gibi eskiden çok özel bazı oyunculara has kabul edilen özelliklerin alelade birer beklentiye dönüştüğü; zaman zaman sahadaki en uzun oyuncunun ‘ideal mevkiinin’ şutör guarddan hallice bir kısa forvet olduğu, takımın en kısasının en çok rebound alan oyuncu olarak maçı tamamlamasının kimseyi şaşırtmadığı yepyeni bir basketbol anlayışından söz ediyoruz artık.

Bir basketbol takımının yapması gereken işler alt alta yazılıp beş kişiye bölüştürüldüğünde kişilerin farklı özelliklerine ya da pozisyonlarına uygun düştüğü söylenen görevler, bu takımların basketbolunda artık önceden belirlenmiyor. Golden State, Steph Curry’nin ‘oyun kurucu’ sıfatından yararlanma amacı üzerine yapılanmıyor. Gerekirse oyunu, önceleri bir savunma oyuncusundan ötesi olamayacağı fikri üzerinde anlaşılan Andre Iguodala ‘kurabiliyor.’ Bu halde bile Curry’nin görevi şut atmakla sınırlanmıyor. Her an oyun yine ondan dönebilecekmiş gibi bir tehdide işaret ediyor Curry’nin varlığı. Klay Thompson ve Harrison Barnes, farklı özellikleri ile LeBron James savunmasına veriliyorlar. İkisi de aynı şekilde, aynı kurallarla rakiplerine göre savunma yapmıyor bu adamlar. Aksine, onların tam da yeteneklerine göre değişen bu farklı savunma yapılarına, bizzat rakibin bir çözüm bulması bekleniyor. 2012 yılında ikinci tur 35. sıradan seçildiğinde ait olduğu yerin Avrupa olup olmayacağı tartışılan Draymond Green, yalnızca kendine özgü oyun karakteri (hırsı, uzun kolları, rebound ve pozisyon sezgisi vb.) nedeniyle takımına maksimum faydayı sağlayıp, aynı maksimumda bir kontrat kapabiliyor. Belki de NBA basketbolunda ilk defa, bu oyuncuların ve kadrodaki diğer isimlerin Golden State’e uymaları değil, Golden State’i meydana getirmeleri bekleniyor. Bilinen basketbol literatüründe kimliklerini, kendilerine uygun görülen pozisyonlarda değerlendirmek zorunda kalsalar, olsa olsa bir play-off takımı olabilecek Golden State oyuncuları, çoğu zaman kesişen, birbiriyle oynayamaz denilen, birbirlerini frenledikleri iddia edilen kimliklerini özgürce sergileyerek, yeni bir ortak kimliği kendileri inşa ediyorlar. Kadrodaki her bir oyuncu olumlu ve olumsuz, artı ve eksi yanları ile olduğu gibi kabul ediliyor. Steve Kerr bu kadronun sélectionner’i ve herkesin kendi özgürlüğünü kavrayabilmesinin bir yardımcısı olarak Demokles’in kılıcından ziyade, John Keating’i andırıyor.

Önceden onlara sunulan ‘doğruları’ kabul etseler Bobby Dixon’ın atacağı her şutta kümede kalma hesapları yapacak olan Karşıyaka, Ufuk Sarıca’nın özgürlük-vericiliği sayesinde hiç kimsenin hayalinde bile göremeyeceği bir başarıyı elde edebiliyor. Sarıca yalnızca Dixon’ın kendisi olmasına izin vermiyor; bunu yaparken diğer oyunculara da Dixon ile aynı ‘değerde’ olduklarına inandıracak özgürlüğü tanıyor. Sonuçta ortaya farklı, tutulması imkansıza yakın ve karşı takımı şaşkına çeviren yeni bir basketbol kimliği çıkıyor. İnanç Koç bir final maçında saat işlediği sırada sahada bile yer almamasına rağmen, oyunu değiştirebiliyor. [3] Çünkü İnanç kendi kimliğini, Karşıyaka’da buluyor. Üstelik bu tek taraflı bir kendini buluş da değil: Karşıyaka’yı şampiyon yapan İnanç’ın saniyeleri, gerçekte hiç kimseyi savunamayan Juan Palacios’un takım arkadaşları tarafından sorgulanmadan kabul edilişi, resmen intiharsal bir çılgınlık olan tam saha baskının ta kendisi oluyor. Jon Diebler sadece köşede üçlük beklemiyor; muhtemelen on yaşında evinin bahçesindeki potaya attığı şutlar sırasında hayallerini kurduğu oyunu oynuyor. Dixon, İnanç, Palacios, Diebler ve diğerleri Karşıyaka basketbolunu bizzat inşa ediyorlar. İnşa ettikleri şey, onları yeniden-üretiyor, değerlerine değer katıyor.

Tam üç sene Euroleague’de final oynayıp bunların ilk ikisini kaybeden Real Madrid, Marcus Slaughter ve Ioannis Bourousis’i kenara çekebileceğinin, bu iki ucu keskin ‘kısalma’ operasyonunun bir de avantajı olabileceğinin farkına vardığı ilk finali kazanıyor. Sergio Rodriguez kendine en uygun rolü, yedekten de olsa nihayet sahipleniyor. Tıpkı Andre Iguodala’da olduğu gibi aslında takımın en iyi oyuncusu olmayan Andrés Nocioni, takımın en değerli oyuncusu seçiliyor. Üç yıldır normal sezonda sürekli tempoyu artırıp final-four’da frene basan takım, Pablo Laso’nun kararıyla sonunda dışarıdan büyük bir risk gibi görünen o çılgın tempoyu devam ettirmeye karar veriyor. “Final-four’larda savunmalar ön plana çıkar” klişesi, Real Madrid ilk defa kendi kimliği ile sahaya çıktığı anda yerle bir oluyor. Rudy Fernández’in iticiliğinden bile bir ivme yakalayabiliyor Madrid ve yüzlerin güldüğü bir alley-oop, belki de ilk defa üç kötü top kaybını telafi edebiliyor.

Elinden gelenin tümünü sahaya koyma, belirli bir seviyenin üzerinde atletik kabiliyetlere ve oyun aklına sahip olma gibi çok temel bazı prensiplerde (ki Laclau ve Mouffe bunlara evrensel gösterenler adını veriyor) anlaşmak dışında hiçbir önceden konulmuş kuralı kabul etmeyen bu yeni-basketbol, her bir oyuncunun yetenekleri ne kadar farklı olursa olsun kendi kimliğini sahaya yansıtması konusunda eşdeğerde özgür bırakıldığı radikal bir kopuşu işaret ediyor. Özgürlük mutluluğu getiriyor. Aidiyet hissi mutlulukla daha da güçleniyor. Klasik anlatının tam aksine, oyuncular ne kadar özgür bırakılırlarsa, takım oyununa adaptasyonları ve oyunun işleyişi o kadar sağlıklı kalıyor.

Herkesin kendi olabilmesi, herkesi mutlu ediyor.

2005’in Phoenix Suns’ının temellerini attığı, 2013 ve 2014 San Antonio Spurs’ünün ufak değişikliklerle kendi kimliğine adapte etmeye çalıştığı, her ne kadar çok eleştirilse de Mike Krzyzewski’nin ABD Milli Takımı’na oynatmak istediği ve sonunda gerçekten başardığı, Golden State Warriors ile zirvesine ulaşan bu oyun, [4] ‘kaos’ kelimesinin çağrıştırdığı dağınıklık ve düzensizlik, anlamından çok daha fazlasını ima ediyor.

En son gerçekten kendiniz gibi olduğunuzu hissettiğiniz o mutlu anı hatırlayın lütfen.

İşte o mutlu anlar bugün bazılarınca basketbola dönüştürülüyor.

Siyasetin acısının hiç durmadığı mutsuz yeni yüzyılda, mutlu basketbol kazanıyor.

Spor bir kez daha, umuda giden yolda birilerine ön ayak oluyor…

 

[1] Eric J. Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl: 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, (çev.) Y. Alogan, 1994/2006, İstanbul: Everest Yayınları.

[2] Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe, Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru, (çev.) A. Kardam, 1985/2008, İstanbul: İletişim Yayınları.

[3] Socrates, Ağustos 2015 sayısından.

[4] “Modern basketbol” olarak adlandırılan oyunun en güzel ve üzerinde en uğraşılmış tariflerinden birini, bu ülkenin “güzel insanlarından” Kaan Kural, “bu ülkenin başına gelen en iyi işlerden biri olan” Yazıhane Yıllık için yapmıştı. Okuyup ufuk açıcı bir tecrübe yaşamak isteyenler için bknz., “Bu Oyun Böyle Oynanır,” Yazıhane Yıllık: Dünya Yanarken, 2015.

Comments Off on radikal basketbol: özgür, mutlu, yeni

Filed under Spor, Teori

ankara

“Neden Ankara katliamı hakkında bir yazı yazmıyorsun?”

Sadece etrafımdakiler sormuyordu bu soruyu, ben de kendime soruyordum. Soruyordum ama yanıtlayamıyordum…

Biraz önce Alain Badiou’nun şu sözlerini okudum ve aslında Ankara katliamına dair zihnimde bir araya getiremediğim tüm sözcüklerin, benden önce ve benim hiçbir zaman anlatmayı beceremeyeceğim biçimde söylenmiş olduğunu fark ettim. Sadece onları buraya aktarmak istedim.

“Her halükarda yaşayacak ya da öleceğiz; üstüne üstlük mutluluk ya da mutsuzluğun, ne başkaları ne de kişinin kendisi adına, hiçbir zaman dert edilmemesi gerekir. Söz konusu olan, zarları mümkünse, en azından bir kez atmaktır… Her insan en az bir hakikat için olanaklı bir bahis nesnesini elinde bulundurur. Sırrı budur… zira eğer ‘her bir düşünce bir zar atımını ortaya koyar’ ise, zar atımı olmayan yerde düşüncenin de olmadığını kabul etmek gerekir.

Sırra ilişkin olarak, Sartre bunu ‘Her insanın değeri diğer her insan kadardır’ şeklinde ifade ediyordu; ben de şöyle diyorum: Bütün insanlar düşünebilir, bütün insanlar tesadüfi bir biçimde özne olarak var olmaya çağrılırlar… İnsan insanın adaletidir çünkü herhangi bir olay onu çağırdığı takdirde, cesedini terk ederek çuvalıyla birlikte hakikatin karanlığında emeklemeye yetecek kadar sırrı vardır içinde.” [1]

10 Ekim 2015 sabahı Ankara’da olan bitenin sorumlularının tüm derdi buydu işte: o zarı attırmamak! İnsanı düşüncesinden, adaleti insandan ayırmak…

Oysa zar hep var. Zar varsa, adalet de var…

 

[1] Alain Badiou, “Jean-Paul Sartre: Tutulma, Bırakış, Sadakat,” Fransız Felsefesinin Macerası: 1960’lardan Günümüze içinde, (çev.) P. B. Yalım, 2012/2015, İstanbul: Metis, ss. 33-34.

Comments Off on ankara

Filed under Güncel

kurbanda kierkegaard

Kan toprağa karıştığında tuhaf bir kokusu oluyor.

Küçükken bakmamak için kafamı çevirdiğim sahneler var aklımda. İnsanın görmediği bir sahne nasıl aklına gelebilir ki? Geliyor işte. Neden diye sorguladığımı anımsıyorum. Neden hayvanlar kesiliyor? Anneannemin annesi cevap veriyor: “Allah günahlarımızı böyle affediyor.” Bir yerde Allah. Bir yerde ben. Bir yerde havyanlar. Bağlantı kuramıyorum. İşe bir de İbrahim Peygamber falan dahil oluyor, konudan iyice sapıyorum. Çok da fazla kafaya takmadan, biraz sonra tencereden yükselip topraktan gelen kan kokusunu bastıracak yemek kokularına kaptırıyorum kendimi. Afiyetle yiyorum kurban etini.

Biraz kekik, biraz karabiber, bolca tuz.

Søren Kierkegaard işe benden ‘biraz daha’ derin yaklaşıyor.  Kendi çocuğunu öldürecek bir insanın yolculuğunu tahayyül etmeye çalışıyor. Yol boyunca İbrahim’in oğluna hiçbir söz söyle(ye)memesini, hikayenin uzaktan izlendiğinde bile anlaşılamaz ve absürd olduğu fikri ile destekliyor. Korku ve Titreme [1] isimli kitabı boyunca İbrahim’in Tanrısına boyun eğişini, imkansız bir yolculuğa çıkışını ve ölümü (katli) bile bile o yolculuğa devam edişini, sıradan bir insanın hayatı paralelinde açıklamaya kalkışıyor. “Absürd” diyor varoluşumuza Kierkegaard. Absürd çünkü her insan – hayatının bir aşamasında – bir gün sona ereceğini bildiği bir yolculuğa çıkmış vaziyette buluyor kendini. İbrahim’den farklı olarak, o yolculuğa “neden çıktığını” da bilmiyor üstelik. Sadece yolun biteceğini biliyor. Bir gün bitecek bir yolculuğa göre ne çok kuralın, ne çok şartın, ne çok yapılması/yapılmaması gereken şeyin olduğu üzerine insanların pek azı Kierkegaard kadar kafa patlatıyor. O, tüm bunlara bireylerin tek başlarına icat etmedikleri, aksine adeta içine düştükleri ‘evrensel etik’ kuralları adını veriyor: Çalmayacaksın, öldürmeyeceksin, acı çekmeyecek/çektirmeyeceksin, vb…

Bu absürd hikayenin sonunda her insan aslında “kurban”ını arıyor. İbrahim, Tanrısının sevgili bir kulu olarak sınanıp ödüllendiriliyor. Kurbanı kesmek, acıdan kurtulmak anlamına gelmesinin ötesinde, kurban aslında bizzat insanın varoluşunu onaylıyor. Tabi herkes İbrahim kadar şanslı olmuyor. Aslında çoğu insan bu hikayenin kötü bir kopyasına bile sahip olmuyor. Oscar Wilde’ın söylediği gibi, “insanların çoğu yaşamıyor, sadece var oluyor.” [2]

Kierkegaard, başta kendi var oluşunun, sonra da tüm insanlığın var oluşunun temelinde İbrahim’in susuşunu da açıklayan “iman”ın olduğunu öne sürüyor. İnançtan, cezadan, korkudan farklı bir kavram iman. Kierkegaard’ın sözlüğünde tam karşısında Tanrı yatsa da, her iman illa ki bir Tanrı ile sınava çekilmiyor. Üstelik Kierkegaard’ın imanında bile “kurbanı kestik, çünkü Allah bizden bunu istedi” açıklaması bir iman türü sayılmıyor. Sorgulanmadan, bireyin kendini işin içine katmadan yaptığı hiçbir eylem Kierkegaardçı bir imana örnek sayılmıyor. Kurbanı neden kestiklerini düşünmelerini istiyor Kierkegaard insanlardan. Neden oruç tuttuklarını, neden Kabe’ye gidip ‘şeytan taşladıklarını,’ neden orada üst üste kalıp nefes alamadan can veren yüzlerce insanın ölümlerinin sadece “kaderle” veya “fıtratla” açıklanamayacağını düşünmelerini istiyor. Çünkü var-olmak, varoluşla aynı anlama gelmiyor. Bugün çoğu insan, ucunda bir Tanrı fikri olsun ya da olmasın, varoluş amacına (telos‘a) işaret eden bir imanın içinde yer almıyor. Korku ile, ceza ile, olasılık hesapları ile, süperegoyla başa çıkma amacı ile, “ya varsa?” safsatası ile ritüellerin içinde huzur bulmaya çalışıyor. Aşağıdaki dili ağır, okuması zor ve belki haddinden fazla uzun [3] alıntı, evrensel etik, bireysel (tikel) amaç, iman ve kurban kavramları özelinde, hayatın absürdlüğüne Kierkegaardçı bakışı açıklıyor. Bir kurbanda, kurban etinin yanında iyi gideceğini düşündüm…

“Etik olan aslında evrensel olandır, evrensel olan da herkes için geçerlidir, ya da başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, her an geçerlidir. İçkin olarak kendine dayanır, kendisi dışında telos’u [amacı, hedefi] olan hiçbir şey yoktur, dışarıdaki her şeyin telos’u kendisidir, etik olanla birleşince de artık daha öteye gidemez… İman tam da bu paradokstur, tikel olarak bireyin evrenselden daha yüce olması, evrenselle mukayese edildiğinde haklı çıkması, ast değil üst olması – fakat öyle bir şekilde ki, dikkat ediniz, tikel olarak evrenselin altına girdikten sonra, evrensel aracılığıyla tikel olarak evrenselden daha üstün durumdaki bireye dönüşen, tikel bireydir; çünkü tikel konumdaki birey mutlak ile mutlak bir ilişki içindedir. Bu konuma aracı giremez, çünkü bütün aracılıklar evrensel sayesinde meydana gelir; bu bir paradokstur ve bütün ebediyet boyunca paradoks olarak kalacak, düşünceye erişemeyecektir…

İbrahim imanı temsil eder ve iman gerçek ifadesini onda bulur, ki onun hayatı düşünülebilecek en paradoksal hayat değil, hiç düşünülemeyecek kadar paradoksal hayattır. İbrahim absürdün sayesinde hareket eder, tikel olarak evrenselden yüce olması tamamen absürddür. Bu paradoksa aracılık edilemez; bunu yapmaya kalkışır kalkışmaz bir ayartma sınavında olduğunu kabul etmek zorunda kalır, o durumda asla İshak’ı kurban etme noktasına gelmez, ya da İshak’ı kurban etmişse, pişmanlık duyarak evrensele dönmelidir. Absürd sayesinde İshak’a tekrar kavuşur. Bu sebeple İbrahim hiçbir anda trajik bir kahraman değildir, bambaşka bir şeydir, ya bir katildir ya da bir mümin. Trajedi kahramanını kurtaran orta terime İbrahim sahip değildir…  Trajedi kahramanı yine de etiğin içerisinde kalır. Etiğin ifadelerinden birinin kendi telos’unu etiğin daha yüce bir ifadesinde bulmasına izin verir; babayla oğul, ya da babayla kız arasındaki etik ilişkiyi, diyalektiğini ahlaklılık fikriyle olan ilişkisinde bulunduran bir duyguya indirger. Burada etiğin kendisinin teleolojik bir askıya alınışı söz konusu değildir.

İbrahim’in durumu farklıydı. Edimiyle etiği tümden çiğneyip onun dışında daha yüce bir telos’a sahip oldu ve onunla olan ilişkisinde etiği askıya aldı. İbrahim’in ediminin evrenselle ilişkisi haline nasıl getirileceğini çok bilmek isterdim, yani İbrahim’in yaptığıyla evrensel arasında (onun çiğnenmesi hariç) herhangi bir bağ bulmanın mümkün olup olmadığını. Bunu bir halkı kurtarmak uğruna yapmadı, devlet fikrini sürdürmek için de değil, kızgın tanrıları yatıştırmak için de değil. Eğer bir tanrının kızgınlığı söz konusu olsaydı, o sadece İbrahim’e kızgın olacaktı, İbrahim’in eylemi ise bir bütün olarak evrenselle hiç ilintili değil, tamamen kişisel bir sorumluluk üstleniş şekli. Bu yüzden, trajedi kahramanı ahlaki erdeminden dolayı büyükken, İbrahim tamamen kişisel erdeminden dolayı büyüktür. İbrahim’in hayatında etiğin bundan daha yüce bir ifadesi yok: Baba oğlunu sevecek. Bu örnekte ahlaklılık anlamında etik söz konusu değildir. Evrensel mevcut olduğu sürece, gerçekten de İshak’ta örtülü olarak vardı, adeta İshak’ın böğründe gizliydi, o yüzden de İshak’ın ağzıyla bağırmalıydı, ‘Yapma! Her şeyi boşa çıkaracaksın.’

Peki İbrahim bunu neden yaptı o zaman? Tanrı için ve (bununla tam özdeş olan) kendi için. Bunu Tanrı için yaptı, çünkü Tanrı imanını böyle ispatlamasını istedi; bunu kendi için yaptı, ispatı sağlamak için. Bu iki görüşün birliği bu durumu nitelemek için daima kullanılagelen kelimeyle mükemmel bir şekilde ifade edilir: Bu bir sınamadır, bir ayartma [Fristelse]. Ayartma – fakat anlamı ne? Normalde bir insanı ayartan şey onu görevini yapmaktan alıkoyar, fakat bu örnekte onu Tanrının isteğini yapmaktan alıkoyacak olan ayartmanın kendisi etiktir. O halde görev denilen şey nedir? Görev tam olarak Tanrı iradesinin ifadesidir.

İbrahim’i anlamak için burada yeni bir kategorinin gerekliliği açıkça ortaya çıkıyor. İlahlarla olan böyle bir ilişkiyi putperestler bilmezdi. Trajedi kahramanı ilahlarla özel bir ilişkiye girmez, ama onun için etik olan ilahidir, böylece onun durumundaki iman edilen paradoks, evrenselin içinde aracılık bulabilir.

İbrahim’e aracılık yapılamaz, aynı şey onun konuşamayacağı söylenerek de ifade edilebilir. Konuşur konuşmaz evrenseli ifade ederim, eğer öyle yapmazsam, kimse beni anlayamaz. Bu yüzden, eğer İbrahim kendisini evrensel deyimlerle ifade edecek olursa, durumunun bir ayartma sınavı olduğunu söylemesi gerekir; çünkü o, çiğnediği evrenselin üzerinde duran o evrensel için daha yüce bir ifadeye sahip değildir…

Fakat şimdi, etik bu şekilde teleolojik olarak askıya alınınca, üzerinde etiğin askıya alındığı birey nasıl var olur? Evrensele karşıt tikel olarak var olur. O halde günah mı işlemiş olur? Çünkü bu, ideal olarak bakıldığındaki günah biçimidir. Tıpkı, kendi varlığının henüz bilincinde olmadığı için günah işlemeyen çocuk gibi, fakat ideal olarak bakıldığında varlığının günah olmadığı ve etiğin her geçen an ondan talepte bulunmadığı anlamı çıkmaz. Bu biçimin [yetişkinde] günah sayılmayacak şekilde tekrarlanabileceği inkar edilirse, o zaman İbrahim’in mahkumiyet hükmü verilir. Peki o zaman İbrahim nasıl var oldu? İnanıyordu. Onu tam sınırda tutan bu paradokstur, onu kimseye izha edemez, çünkü buradaki paradoks onun kendisini birey olarak mutlak ile mutlak bir ilişkiye koymasıdır. Bunu yapmakta haklı mıdır? Onun haklılığı bir kere daha paradokstur; çünkü eğer haklı çıkarsa hiçbir şekilde evrensel olan bir şey sayesinde değil, tekil birey olma sayesindedir.

O zaman birey kendisinin haklı çıktığından nasıl emin olabilir? Bütün varoluşu devlet fikrine ya da toplum fikrine indirgemek çok basit. Eğer bunu yaparsa o zaman aracılık etmek de basit olur, çünkü o durumda bireyin birey olarak evrenselden üstün olduğu paradoksuyla hiç karşılaşmaz.

Fakat şimdi İbrahim’e dönüyorum. Sonuçtan önce, İbrahim ya her dakika bir katildi, ya da bütün aracılıklardan daha yüce bir paradoksla karşı karşıyayız.

İbrahim’in hikayesi bu yüzden etiğin teleolojik askıya alınışını içerir. Birey olarak evrenselden daha üstün olmuştur. Aracılığa izin vermeyen paradoks budur. Bunun içine nasıl girdiği ne kadar açıklanamazsa, içinde nasıl kaldığı da aynı derecede açıklanamaz. Eğer İbrahim’in durumu bu değilse, o zaman trajedi kahramanı bile değil, bir katildir. Onu imanın babası diye anmaya devam etmek, kelimelerden başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen insanlara bundan söz etmek düşüncesizliktir. Bir insan kendi gücüyle trajedi kahramanı olabilir – ama bir iman şövalyesi olamaz. Bir insan trajedi kahramanının çetrefil yoluna girince, yol göstereni çok olacaktır; imanın dar yollarını takip eden bir kişiye hiç kimse yol gösteremez, hiç kimse onu anlayamaz. İman bir mucizedir, fakat bundan hiç kimse dışlanmamıştır; çünkü bütün insan hayatının aynılaştığı yer tutkudur ve iman da bir tutkudur.” [4]

 

[1] Søren Kierkegaard, Korku ve Titreme, N. E. Düzen (çev.), İstanbul: Pharmakon, 1843/2014.

[2] “To live is the rarest thing in the world. Most people exists, that is all.” Oscar Wilde, “The Soul of Man Under Socialism,” Collected Works of Oscar Wilde içinde, Hertfordshire: Wordsworth Editions, 1891/1997, s. 1046 (1041-66).

[3] Eğer alıntının yapıldığı kitabın Türkçe yayın haklarına sahip olan Ayrıntı Yayınları, alıntının uzunluğunda etik ya da hukuki bir ihlal olduğunu düşünüyorsa, hongur@etu.edu.tr adresinden bana ulaşabilir. Metni memnuniyetle kaldırabilirim/kısaltabilirim.

[4] Søren Kierkegaard, Kahkaha Benden Yana, (der.) R. Poole ve H. Stangerup, (çev.) N. Çatlı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1983/2013, ss. 179-84.

Comments Off on kurbanda kierkegaard

Filed under Teori

ozan arif, şivan perwer’in yerini alınca…

Üstüne haki yeşilden kalın bir bez çekilmiş pazar yerleri geliyor aklıma.

Tezgahlarda satılanların ne olduğunu anlamak için dikkat etmeniz gerekir ya hani. Şekiller ve kokular yardımcınız olur en başta, gözünüz alışana kadar pazarın karanlığına, kalabalığına, karmaşasına. Sadece güneşten korunmaya değil, aynı zamanda birbirinden kopuk tezgahları birleştirip bir ‘yer’ haline getirmeye de yarar o bez parçası. Onun altında olup bitenleri ‘bir’ yapar; kuralları, kuralsızlıkları, alanları ve verenleri ile birlikte, yaşayan, nefes alan bir şeye dönüştürür.

Bazen rüzgar eser… Bir iner bir kalkar. Aradan her şeyi bir anlığına da olsa gözle görülür yapan güneş sızar. Tam o anda bir tezgahtaysa gözünüz ve elinizle seçmeye çalıştığınız şeye vurduysa güneş, şanslısınızdır. Aval aval geziniyorken yakalanırsanız, canınıza okur. Aklınız artık, elinizdeki kilolarca sebze-meyve torbalarıyla akan terinizi nasıl sileceğinizden başka bir şeye çalışmaz ama cevap da bir türlü bulunmaz. Güneşin açığa çıkarttığı renklerin yeniden karanlığa gömülmesiyle, gözünüzün yeniden tezgahtakilere alışmaya çalışması da eşzamanlı gerçekleşir. Sanki tüm hikaye en baştan başlamış gibi…

Sıcak, terli, karanlık…

Ne oldu bilmiyorum. Bilen birileri var mı, onu da bilmiyorum. Sebebi neydi de yeniden günlük cehennemini kan kırmızısına çevirdi ülke, inanın ki bir fikrim bile yok. Her gün ölü saymaya neden başlandı yeniden? Açılımlar, kapanımlar; ziyaretler, görüşmeler; aklı başında olan-olmayan adamlar…

Şivan Perwer’den Ozan Arif’e nasıl geçildi bir anda?

Neden bir denge yok hayatta?

Pazar yerinin hakisini güneş aydınlatmıştı, Türkiye’nin üzerindeki pis bez parçasını insanların kanları karartıyor. İçinde olup bitene anlam verebilmek için gereken güneş çoktan batmış, kan kokusu ve kan kırmızısı boyuyor tüm tezgahları. Ne var ne yok görebilmek için elimize aldığımız her şeyden kan damlıyor. Kan, görüşümüz oluyor. Kan, görebildiğimiz oluyor. Kan, görmek istediğimiz oluyor.

İşin içine kan girince, anlaşılan o ki, insan ‘özüne’ dönüyor.

Cennetten, şehitlikten, cesaretten, adaletten – nerede bir metafizik anlatı varsa hepsinden – konuşulur oluyor. Elle tutulmaya çalışılan acılar ve öfkeler nehri akıyor herkesin zihninde. Herkes onun kanlı ıslaklığından nasipleniyor.

Aslında hayatta bir denge var diyor Arthur Schopenhauer. Hayatın bir dengesi vardır ve bu dengeyi insanın özü sağlar. İyiliği bir istisna olarak alırsanız, diye ekliyor, hayatın bir dengesi olduğunu ve bu hayatı dengede tutanın da herkesin içindeki kötülük olduğunu anlarsınız.

“Gerçekte vahşi ve korkunç bir hayvandan başka bir şey değildir insan. Biz, onu evcilleştirilmiş ve dizginlenmiş haliyle tanıyoruz ki uygarlık dediğimiz şey de budur. Bu yüzden de arada bir gerçek tabiatı ortaya çıkarsa dehşete kapılıyoruz.” [1]

Bizler diyor Schopenhauer, “kelimenin tam anlamıyla kötülükçü hayvanlarız.” (l’animal méchant par excellence) “Çünkü insan, sadece zarar vermiş olmaktan başka bir amaç gütmeksizin başkalarına acı veren tek hayvandır… Hiçbir hayvan, bir diğerine sadece işkence etmiş olmak amacıyla işkence etmez ama insan yapar bunu. Ve işte onun karakterindeki safi hayvani olandan çok daha kötü olan şeytani özelliği de bu oluşturur.” [2]

Schadenfreude, yani başkalarının başına gelen talihsizliklerden duyulan haince zevk, [3] insan tabiatındaki en kötü özellik olma niteliğini korur. Zalimlikle benzerliği hayli fazla olan bir histir bu ve doğruyu söylemek gerekirse ondan ayrılışı sadece teorinin pratikten ayrılışı gibidir.” [4]

Uygarlık dediğimiz, Schopenhauer’a göre, bu içsel kötülüğümüzü gizleyecek maskelerin icadından başka bir şey değildir aslında. Her bir bireyin içinde tek tek bulunan kötülükler, uygar maskelerin ardına saklanır ve maskeyi takan o gözlere ‘barış’ gibi, ‘mutluluk’ gibi, ‘yardımlaşma’ gibi, ‘merhamet’ gibi gözükür. Herkesin istediği bunlarmış gibi, ahlak bile bu maskeli kavramların üstüne kurulmuştur. Sözde toplumdan istenen, özlenen şeylerdir bunlar. Ama gelin görün ki, aynı toplumdur bunları birer istisnaya dönüştüren.

“Zira bizim medeni dünyamız, şövalyelerle, askerlerle, eğitimli insanlarla, avukatlarla, rahiplerle, filozoflarla ve daha bilmediğim başkalarıyla karşılaştığınız büyük bir maskeli balodan başka nedir ki? Fakat göründükleri kişiler değildir bunlar [pek çok insan bir başkasını gerçekte olduğu gibi görebilseydi eğer dehşete kapılırdı]; sadece birer maske ve kural olarak onun arkasında daima servet avcılarıyla karşılaşırsınız. Örneğin birisi maksatlı olarak barodan elde ettiği ve sadece bir başkasını daha sağlam ve kesin bir biçimde hezimete uğratabileceği hukuk maskesini geçirir yüzüne; bir başkası aynı niyetle yurtseverlik ve kamu yararı maskesini seçer; bir üçüncüsü ise din veya öğretide arılık ilkesini benimser; birçokları ise her türlü amaç için zaten felsefe hatta insanseverlik maskelerini ve benim bilmediğim daha başkalarını geçirmiştir yüzüne.” [5]

Tüm bu büyük ve boş kavramlar aynıdır Schopenhauer’a göre: hukuk, yurtseverlik, din, insanseverlik… Hadi biz de ekleyelim birkaç tane daha: demokrasi, oy, çözüm, vatan, şehit, cennet, kahramanlık, baba, anne, yetim, feda, evlat…

“Bırakalım da gençler, bu maskeli baloda elmaların balmumundan, çiçeklerin ipekten, balıkların mukavvadan yapıldığını ve her şeyin ama her şeyin birer oyuncak ve ufak zırvalıktan ibaret olduğunu öğrensinler.” [6]

Bırakmadılar, Sayın Schopenhauer. Siz öldüğünüzden beri yüz elli beş yıl geçti ama kimse gençlerin zırvalıkları öğrenmesine izin vermedi. Sizin zamanınızın gençleri nasıl boşlukları gerçek sandıysa, bugünküler de öyle yapmaya devam ediyor. Bu geçen yıllarda aynı boş zırvalar için iki tane dünya savaşı bile yapıldı. Üstünden nükleer silahlar, soğutulmuş savaşlar, sabun yapılan insanlar, petrol kokan özgürlükler, içinden sermaye akan liberteler, mide bulandıran ideolojiler, doğal sanılan icatlar geçti. Devletler isim aldı. Sınırlar her gün yeniden çizildi. Cennet kokusu diye yutturulan ağız kokuları sardı etrafı. Gençler sadece izlediler. İzlettirildiler.

Tüm bu karmaşada Şivan Perwer ile Ozan Arif’i birbirinden çok farklı gördüler.

Maskeler düşer gibi yapınca, uyanmak istediler.

Şimdi uyku ilaçları girdi devreye… Uyanmanın ihtimalini bile yok ettiler.

[1] Arthur Schopenhauer, İnsan Doğası Üzerine, (çev.) E. Yıldırım, 1836/2014, İstanbul: Oda, s. 18.

[2] A.g.e., s. 21.

[3] Aslında “Schadenfreude” kavramındakine benzer bir içeriği, Schopenhauer’dan neredeyse yüz yıl önce, muhafazakar düşüncenin peygamberlerinden Edmund Burke’te bulabiliyoruz. Burke, 1757 yılında kaleme aldığı bir yazıda, “başkalarının gerçek talihsizliklerinden ve acılarından bir miktar, hem de az sayılmayacak bir miktar, zevk aldığımıza inanıyorum,” diyor ve ekliyordu, “zira görünürdeki duygulanım ne olursa olsun, eğer bizi bu tür nesnelerden sakınmaya itmiyor ve tam tersine bizi onlara doğru çekiyor ve onlar üzerinde durmamıza neden oluyorsa, bu durumda bu tür nesneleri [veya olayları] seyre dalmanın bize şu ya da bu türden bir keyif verdiğine inanırım.” Mutlak haz (pleasure) kavramı ile acının ve tehlikenin bizden uzakta olduğunu bilmenin bize verdiği keyif (delight) kavramı arasında önemli bir fark göre Burke, “dehşet, ensemizde hissetmediğimiz müddetçe her zaman için keyif veren bir tutkudur,” derken Schopenhauer’ın kavramsal öncüllüğünü yapma gibi bir niyete sahip değildi elbette… Edmund Burke, Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma, (çev.) M. B. Gümüşbaş, 1757/2008, Ankara: BilgeSu, ss. 48-49.

Schopenhauer’e “hocam” diyen ama birçok konuda kendisiyle ters düşen Friedrich Nietzsche de ‘insanın zulmetme aşkı’ konusunda hocasına katılıyor gibi görünüyor: “Başkalarının acı çekişini görmek, mutlu kılar insanı, başkalarına acı vermek daha da mutlu.” Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne: Bir Kavga Yazısı, (çev.) A. İnam, 1887/2015, İstanbul: Say, s. 82.

[4] Schopenhauer, İnsan Doğası Üzerine, s. 23.

[5] A.g.e., 17.

[6] A.g.e., 18.

Comments Off on ozan arif, şivan perwer’in yerini alınca…

Filed under Güncel, Teori

su(ru)ç

Hala sayısı bilinmiyor ölülerin.

“İstatistik devlet bilimidir” der, Michel Foucault: adı üstünde, state-istics. [1] Sayamadığından değil, kimleri sayıp kimleri saymayacağına henüz karar verememiş olduğundan yayınlamaz ölü sayılarını devlet. [2]

1999 depreminde kaç kişinin öldüğünü bileniniz var mı?

2011’de Van’da?

2013’te Reyhanlı’da?

Dün Suruç’ta?…

Etienne Balibar, Cumhuriyet‘te yayımlanan söyleşisinde söylüyor: “Biliyoruz ki bugün, devlet çatışmalar karşısında tarafsız değil. Genelde bazı grupların çıkarlarını diğerlerine tercih ediyor… Diğer yandan, devletin gücü kullanma tekeli, yasal bir denetime de tabi kılınmıyor ve devlette bu gücün kullanımında aşırıya kaçma eğilimi görülüyor.” [3]

İşte aynen böyle oluyor. Devlet yine birilerinin tarafını tutuyor. Üstelik bunu – Thomas Hobbes’un öngörüsünün bile ötesine geçerek – kendi sınırları içinde değil, başka sınırlara bilfiil müdahale ederek yapıyor. Gücünü farklı topraklarda test ediyor. Bunu önce “gizlilik,” sonra “devletin kutsallığı” kılıflarına sarıyor. Kendisini ve eylemini, seçtiği tarafı sorgulatmıyor; yalnızca ve yalnızca onaylatmak istiyor. Güç/şiddet, sadece birilerinin üzerine bomba atarak gerçekleşmiyor. Atılan bombayı göstermemek de aslında devlet şiddetini gösteriyor.

Ama sınırlar da en az devletin kendisi kadar geçirgen olduğundan, başka topraklarda yaydığı şiddet bir bumerang gibi dönüp dolaşıp kendisini vuruyor. Devlet on şiddet kullanıyorsa, ona yönelik şiddet belki bir’de kalıyor ama ateş yine düştüğü yeri yakıyor.

Üstelik ‘bir’ var, ‘bir’ var…

Bazen ‘bir’ bir’den bile az kalırken, bazen bir’den çok oluyor.

IŞİD’in dünkü eylemi, milletin nezdinde ‘bir’in içini dolduramayacak bir grubu hedef aldı. Kimler katledildi dün? Bir avuç çocuk. Çocuk derken, yaşını başını almış anarşistlerdi bunlar. Komünistlerdi. ‘Kürtlere’ yardım ediyorlardı. ‘Kürtler’di veya ‘kanı-bozuk Türkler’di onlar. Kobani de neyin nesiydi? Ne işleri vardı, “Türkiye’de yer ve insan bitmişti de, geriye bir tek Kobani mi kalmıştı?” [4] ‘Adam’ olsalardı, Uygur Türklerine yapılan Çin zulmünü protesto etmek için ülkedeki çekik gözlüleri dövenler gibi, Türkiye’deki IŞİD’çilere girerlerdi tekme tokat, olur biterdi. Ne olurdu canım birkaç sakallı çocuğu yanlışlıkla pataklasalar? Ha IŞİD’çiydi ha sakallı… Ha Çinli ha Koreli ha Uygur Türkü olduğu gibi… Oysa onlar, düşmanla işbirliği yaptılar. Yaptıklarının cezası bu olmamalıydı belki ama olmuştu işte bir kere.

İşin özü, dün katledilen çocuklardan daha ‘doğru’ bir hedef bulamazdı IŞİD. Bu ülkenin yarısından fazlası, hiçbir şey yapmasalar da sevmezdi zaten o çocukları. Birkaç entel dantelle fotoğraf çektirirlerdi ancak. Belki de ‘su testisi su yolunda kırılmıştı’.

Oysa öyle mi olurdu IŞİD’in katlettikleri Nişantaşı ahalisi olsa? Asker-imiz olsa? Polis-imiz olsa? Antalya’da güneşlenen turistler-imiz olsa? Maazallah turist gelmezdi bir daha ülkeye de ekonomi yerle bir olurdu… Borsa çöker, dolar fırlardı Allah göstermesin. Yunanistan’a dönerdik valla! Hele bir de bakan makan, milletvekiline düzenlense saldırı? Ya o milletvekillerden biri kazara HDP’li olmasa? Büyük şehirlerden birinde patlatılıverse o bomba? Belediye başkanları sakat bırakılsa? Güzide sanatçılarımızdan birine çekilse silah? Yaşadıklarını önce televizyonlara sonra kitap sayfalarına dökse o ağlayan bir çift göz? Bir de kutsalından alıntılar yapsa… Birileri kesik kesik, kameraya kaçak bakışlarla anlatsa hikayesini fonda ney sesi, gürleyen bir şelale, okunan bir dua…

IŞİD sanıldığından çok daha ‘akıllı’ galiba… Hedefini doğru tutturacak, ne idüğü belirsiz bir gençlik örgütünün, dandik bir basın (!) açıklamasını dakikası dakikasına haber alıp, oraya canlı bomba gönderecek kadar oturmuş bir istihbaratı; titizlikle yürütülen bir siyasi stratejisi; taaa ecnebi ellerden insanları kendisine katılmaya teşvik eden, bir sürü zor aygıtının arasına konuşlandırılmış birbirinden başarılı rıza aygıtları var IŞİD’in… Ne kadar da çok ‘modern devlet’e benziyor değil mi böyle anlatınca? Toprağı olmayan, ülküsünü dinden alan, uyruksuz vatandaşlarını teste tabi tutup kabullenen modern bir devlet IŞİD! Ve aynen Balibar’ın söylediği gibi ne tarafsız ne de şiddetinin sınırları var…

Devletin tarafsızlığını savunanlar, devlete ait olanı ‘sivil bir din’ gibi kabullenenler; IŞİD’in tarafsız olmayan bilhassa ‘gerçek bir din’ üzerinden meşruiyetini kazanan söylemine karşı koymanın tek yolunun aradan ‘devlet’i çıkartmak olduğunu geç de olsa anlayacaklar elbet. Ne zaman olacak, nasıl olacak, şimdilik belirsiz. Belli olansa bu işin kansız olmayacağı. Kanlı, cansız, ölü bedenler göreceğiz. Dün katledilen çocukların üzerinden masallar dinleyeceğiz. ‘Kalbimizde yaşayacak’larını haykıracağız. Bir iki kapsül, üç beş biber gazı sonrası sıcak yataklarımıza döneceğiz. Kendi çocuğumuzun başına gelmesin diye dualar edecek, yurtdışı eğitim toplantıları düzenleyeceğiz. Bir sonraki patlamaya kadar ‘güldür güldür’ eğleneceğiz.

Suruç’takileri sayamadan yeni ölüler izleyeceğiz.

Birinin kanı soğumadan yenisinin kanı ile boyanacak ekranlarımız.

Ama meraklanmayın, ‘itidali elden kaybetmeyeceğiz’…

 

[1] Michel Foucault, Essential Works: Power, 1954-84, (der.) J.D. Faubion, (çev.) R. Hurley vd., New York: The New Press, s. 212.

[2] Öyle ki, bazen sizin saymanızı da istemediği için, her türlü haberleşme aracına erişimi bile engelleyebilir: “Twitter Neden Kapatıldı?,” Hürriyet, 22 Temmuz 2015.

[3] “Şiddet Hastalığı Bizi Öldürecek,” Cumhuriyet, 21 Temmuz 2015.

[4] “Devlet Bahçeli’den Suruç Saldırısı Açıklaması,” Hürriyet, 20 Temmuz 2015.

Comments Off on su(ru)ç

Filed under Güncel, Siyaset

“ne oldu, ne olmuştu, ne olacak?” üzerine laflamalar

7 Haziran 2015 seçimlerinin üzerinden bugün itibariyle on yedi gün, iki farklı duygu yoğunluğu, bir Baykal müdahalesi, bir milletvekilliği mazbata alım töreni ve sayısız koalisyon haberi/söylentisi geçti. Bir önceki yazımda [1] öne çıkartmaya çalıştığım, “bu seçimin tek fark yaratabilecek göstergesi” olan HDP’nin parti olarak %10’luk seçim barajını geçip geçemeyeceği sorusu, en geniş aralıkta tahmin yapanları bile şaşırtacak biçimde %13 ile cevabına kavuştu. HDP, seçim söylemindeki kimlik-siyaseti dozajını azaltmasının ve Türkiye genelindeki ‘diktatörlük korkusunun’ yarattığı dördüncü bir partiye ihtiyaç olduğu söyleminin verdiği büyük atılımla, İzmir gibi bir büyükşehirde bile %10’luk seçmen desteğini sağlayıp esas ‘yaşam alanı’ olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden önceki seçimlerde AKP’ye giden milletvekili kontenjanlarını da toplayarak, AKP’nin tek başına iktidar olmasını sağlayacak sayısal çoğunluğa ulaşamamasına neden oldu.

Seçimin ‘reklamlar’ departmanındaki açık ara galibi CHP, kendi seçmen tabanındaki oy oranını sağlama almış olsa da özellikle CHP’ye oy veren ailelerin bir sonraki jenerasyonundan HDP’ye doğru yönelen sempatiye ve oy akışına engel olamayıp, 2011 seçimlerindeki performansını tekrarlamakla yetindi. HDP’nin dozajı hayli azaltılmış kimlik-siyasetini gerçekte tehdidi sabit kalan bir seçim hamlesi olarak algılayan ulusalcı-milliyetçi kesimin oyları ise seçimin milletvekili bazında olmasa da oy oranı bazındaki bir diğer galibi MHP’ye ve yoğunluğu artırılmış Türk-milliyetçiliği söylemine gitti. ‘Çözüm Süreci’ adı verilen dur-kalklı macera, öyle görülüyor ki CHP seçmeninin bir kısmına aktardığı olumlu havanın tam zıddını AKP’nin geleneksel merkez-sağ seçmeninde yarattı ve böylece MHP’ye giden oyların bir kısmının kaynağını eski AKP seçmeni oluşturdu. Gezi Olayı, 17-25 Aralık süreçleri, Başkanlık tartışmaları, “Paralel Yapı” söylemi altında gerçekleştirilen bürokratik değişiklikler, “İç Güvenlik Yasası,” Suriye İç Savaşı’na doğrudan katılım, IŞİD, Reyhanlı, Kobane gibi konularda izlenilen tutum vb. iç ve dış politika meseleleri ile birlikte AKP, yürütmenin başından ve ana akım medyadan aldığı olağanüstü propaganda desteğine rağmen, 2011 seçimlerinde toplamda aldığı 21,466,446 oyun – oy kullanan kişi sayısı 3,5 milyonun üzerinde artış göstermesine rağmen – 2015 yılında 18,347,747’ye düşmesine engel olamadı. [2] Bir başka deyişle, 2011’den bu yana geçen dört senenin muhasebesinde AKP’nin “kayıp hanesi,” “kazanç hanesi”ne göre çok daha baskın çıktı.

Şimdi gündemimiz, ortaya çıkan yeni meclis tablosundan nasıl bir politika-yürütücüsü (koalisyon) yükseleceği üzerine yoğunlaşmış vaziyette olsa da ben bu yazıda 2011-2015 arasında geçen bu dört senenin muhasebesini biraz derinleştirmek istiyorum. Gelecekle ilgili senaryoların bolca duygusal ve bolca çıkar-temelli [3] tahminleri yerine, geçmişin olası-geleceğe yöneltebileceği bir projeksiyon açıkçası çok daha fazla ilgimi çekiyor.

2011-2015 yılları arasında yukarıda da saydığım olayların odak noktasında, iktidardaki (en erken) sekizinci yılını dolduran AKP’nin olmasından daha doğal bir sonuç elbette beklenemezdi ve nitekim ele alınabilecek her bir olayın ya karar alıcısı ya da hedefi AKP ve AKP hareketiyle özdeşleştirilen kişi(ler) oldu. Çoğu gelişmiş demokratik sistemin reddettiği iki dönemden fazla iktidarda kalma ısrarının organik bir sonucu olarak, AKP hareketinin ‘tarihsel blok’u sürdürme hedefi ülke sınırlarının içinde ve dışında olan biten her şeyin bir “uzantısı/eki” (supplement) [4] olarak AKP’ye sorumluluk/aktörlük taşıdı. Ana algının bu şekilde gelişmesiyle ilgili hiçbir itirazım olmasa da burada hala AKP’nin “tikel varlığını” (particular entity) sorgulamanın faydalı olacağına inanıyorum. Aklıma ilk olarak, parti hareketinin kuruluş aşamasında ondan hiçbir desteğini esirgemeyen uluslararası finans çevreleri geliyor. AKP’nin “Orta Doğu’yu Demokratikleştirme” sürecindeki simgesel değerini Arap Baharı’ndan hemen sonra aniden kaybetmesi, ülke içinde gelişen “faiz lobisi” söylemleri ve ‘sıcak para’ akışının tamamen birkaç ülkeyle (Katar, Suudi Arabistan vb.) sınırlandırılması bir arada gözlemlendiğinde ortaya AKP’nin ‘tekliği’ni ilgilendiren çok sayıda soru işareti çıkıyor.

Benim bu konudan çok daha fazla ilgimi çeken mesele, bilhassa 2012 sonrasında medyatik bir hal alan ancak temelleri, bugün kendisi vazgeçmiş olsa da, AKP’nin “Kürt sorunu” söylemini dile getirdiği yıllara dayanan ‘Çözüm Süreci’nde AKP’nin kurucu ve yürütücü rolünü yalnız başına oynamış olduğu imasında yoğunlaşıyor. Oldukça tuhaf bir biçimde bu imayı sadece Türk milliyetçiliği kartını oynayan muhalefet değil, aynı anda Kürt tarafına ‘biz olmazsak süreç işlemez’ mesajını veren AKP de (kendi kendine) ortaya atıyor. 2015 seçim sonuçları gösteriyor ki, Çözüm Süreci hakkında oluşturulan bu söylem, içinde yer alan üç aktör (milliyetçiler, Kürt siyaseti ve AKP) içinde yalnızca AKP’nin aleyhine çalışıyor. Bir yandan MHP, Çözüm Süreci’nin anti-tezini kuracağı iddiası ile seçim propagandasını şekillendirip bunda başarılı olurken; diğer yandan HDP, Çözüm Süreci’nin sonu gelmez tartışmalarının ve AKP’nin sözde-tekelindeki işleyişinin yetersizliğini kullanıyor. Her iki (zıt) bakış açısından da kaybeden, AKP ve AKP’nin “bu ülkede olan biten her şeyden sorumlu olduğu” iddiası oluyor.

Oysa, 2011-2015 seçimleri arasında birkaç temel üzerine kurulabilecek basit bir kıyaslama, AKP’nin 2011’den itibaren geliştirdiği politikaların örtük (latent) bir ögesi olarak “HDP’nin Türkiye siyasetinde kendini kısıtlı-konumlandırma stratejisi”ni öne çıkartıyor. Aşağıda hazırlamış olduğum tablo, 2011 Genel Seçimleri’nde toplam 17 ilde aday gösterdiği 36 bağımsız adayın tamamını seçtirmeyi başaran HDP’nin (o zamanki adıyla Barış ve Demokrasi Partisi’nin – BDP’nin), seçimlere parti olarak katıldığında yalnızca TBMM milletvekili sayıları dağılımında değil, dolaylı olarak AKP’nin aldığı toplam oy sayısında da ne kadar ciddi bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

View post on imgur.com

Tablodan okunabileceği gibi, 2011 seçimlerinde aday gösterdiği tüm bağımsız adayları meclise sokan HDP, parti olarak seçime girdiğinde toplam milletvekili sayısını 36’dan 66’ya çıkartıyor. Ancak bundan çok daha önemlisi, 2011’de 36 milletvekilinin çıktığı bu 17 ilde toplam oy kullanıcı sayısı 2015 yılına kadar 1,168,350 artarken, HDP kendi oylarını 2,046,237 (~%97 oranında) artırıyor ve bununla birlikte AKP’nin oyları da 1,221,861 (~%20 oranında) azalıyor. Bu tablo, HDP’nin kimlik-siyasetinin yaşam alanının dışında kalan İstanbul, Adana ve Mersin büyükşehirleri çıkarıldığında çok daha dramatik bir hal alıyor: Buna göre, bu dört ili hesaplama dışında bırakırsak, HDP geri kalan 14 ildeki 5,015,018 oyun 2,760,329’unu alıyor (bir önceki seçime göre 1,187,487 daha fazla oy alıyor); AKP ise bir önceki seçime göre 569,142 oy kaybediyor. Bunun sonucunda, 2011 yılında bu illerden toplam 38 milletvekili çıkartan AKP, bu yıl 14 milletvekili ile yetinmek durumunda kalıyor (HDP için ise bu sayılar 2011’de 31, 2015’te 56).

Oy oranlarındaki bu dalgalanmalar elbette çok farklı nedenlerle açıklanabilir. İç politikadan bir örnek seçilecek olursa, bölge seçmeninin AKP’nin Çözüm Süreci’ndeki tavrına yönelik negatif tepkisi, partinin oylarındaki azalışı pekala açıklayabilir. Dış politikada ise IŞİD’in yarattığı korkunun bir yansıması olarak, devletin kendisine (bu minvalde AKP’ye) yönelik güvenlik kaygılarının artışı makul bir açıklama olarak algılanabilir. Ancak tüm bu açıklamalar, sadece 2011 ile 2015 arasında olan bitene dair bir veri ortaya koyar ve AKP’nin 2011 seçiminde bölgeden aldığı oyların açıklamasını yapmaz.

Bilhassa merak ettiğim, 2007-2011 seçim dönemleri arasındaki toplumsal, ekonomik, (iç-dış) siyasal olguların hangilerinin ‘mükemmel sayıda seçmeni’ (yani, partiye kimi bağımsız aday gösterdiyse milletvekili seçtirmeyi başartacak sayıda seçmeni) HDP’ye yönelttiği, hangilerinin ise geriye kalan seçmeni CHP’ye, MHP’ye veya başka bir partiye değil de özellikle AKP’ye yöneltmiş olduğu… 2007-2011 arasında ne olmuştu ki, HDP hareketi kendini bir parti olarak değil, bağımsız adaylar çerçevesinde mecliste temsil ettirebileceği kararına varmıştı, örneğin? Ya da illerinin 3 milletvekili kontenjanını sırasıyla 31,927 + 31,756 + 30,977 gibi olağanüstü başarılı bir istatistiki dağılımla HDP bağımsız milletvekillerine veren Hakkari seçmeninin 19,533’ü neden AKP’yi diğer alternatiflere tercih etmişti? Hakkari’nin bu kısıtlı sayıdaki milletvekili kontenjanının aksine, HDP neden Diyarbakır’ın toplamdaki 11 milletvekili kontenjanının (yine olağanüstü bir dağılımla: 78,220 + 71,231 + 69,292 + 66,119 + 65,138 + 61,232) yalnızca 6 tanesini almak istemiş; geriye kalan 5 milletvekilliği (ki tümü AKP’ye gitmiştir) ve yeter sayının çok üstündeki 231,018 adet oy için, ekstra 1 veya 2 bağımsız aday daha göstermekten kaçınmıştı? İstanbul, Adana ve Mersin hariç geri kalan 14 ilde 2015 yılında iki partinin aldıkları oylar arasındaki fark 1,760,121 ile HDP lehineyken, 2011 yılından önce yaşanan hangi gelişmeler veya hangi siyasal strateji bu farkın – yine HDP lehine olmakla birlikte – yalnızca 3,492’de kalmasını sağlamıştı? Rakamları tekrarlayacak olursam, 2007 ile 2015 yıllarını kapsayan bu sekiz yıllık dönemde, iki parti arasındaki oy dağılımı farkının 3,492’den  1,760,121’e çıkmasından söz ediyorum ve bu da tam %50,404’lük bir artışa tekabül ediyor! 2011’de bölgede bu iki parti seçmeni sayısı neredeyse aynıyken, bugün her bir AKP oyuna karşılık 2.7 HDP oyu geliyor.

Bu rakamların hepsi ayrı ayrı araştırılmayı, değerlendirilmeyi ve yeni birer strateji/söylem olarak ortaya konmayı bekliyor. Şimdilik yapabileceğim, gözleme dayalı, yorumlar ise şöyle: 2007-2011 arasındaki dönemde öne çıkan Ergenekon-Balyoz Davaları, Davos Olayı ve belki Cumhuriyet Yürüşleri dışında herhangi bir toplumsal olayın HDP ile ‘doğrudan’ ilgisini kurmak benim adıma ne kadar zorsa; bu olayların AKP seçmen kitlesini arttırdığını öne sürmek de bir o kadar kolay. 2011 sonrasındaki olaylara baktığımda ise bu tablonun neredeyse tam tersi ortaya çıkıyor. Öte yandan, HDP’nin seçim stratejisinin ve söyleminin ana hatlarını incelediğimde bu olaylara yapılan vurgulardan ziyade, eski düşmanların (CHP’nin ve MHP’nin) yerini bir eski dostun başına gelen felaketler (AKP ve 2011 sonrasında çıkan olayları ele alış biçimi) aldığını söyleyebiliyorum. Bir başka deyişle bugün HDP, seçmenlerine aslında 2011-2015 arasındaki olaylar hakkında neler yapabileceğine dair bir reçete sunmak yerine, AKP’nin bu olayları nasıl yanlış yönettiğine dair bir ‘eleştiri belgesi’ sunuyor. 2007-2011 arasındaki dönemi, ‘vaatler’ ve ‘kötünün iyisi olarak AKP’ söylemi üzerine kuran HDP, bu seçim öncesinde ciddi bir strateji değişikliğine gidiyor – belki de bu durum HDP’nin toplumsal tabanını neden Gezi Olayları sırasında örgütlü bir dahle yöneltmediğini de açıklıyor. Pozitif siyasetin yerini, negatif bir söylem alıyor. Örneğin, Selahattin Demirtaş’ın “seni başkan yaptırmayacağız” [6] cümlesi bu negatif söylemin en etkili kullanılış biçimlerinden biri olarak öne çıkıyor ve “AKP’nin yanlışları” üzerine oynamak HDP’ye ciddi bir sempati/oy toplamışa benziyor. Ancak tam da bu nedenle, halihazırda içinde bulunduğumuz koalisyon alternatifleri/yapılandırılması döneminde HDP’nin masaya koyabildiği öneriler de sınırlı kalıyor. Altan Tan gibi sivri bir figürün sivri bir açıklaması dışında, HDP tam da 2015 seçim stratejisine uygun olarak şimdilik “bekle-ve-gör” taktiğini uyguluyor. Seçimin en vaatçi partisi CHP, sürekli yeni arayışlarla kamuoyunu ‘meşgul eder’ ve tümüyle negatif bir siyaset süren MHP her şeyin reddedicisi konumunu ‘korurken,’ [7] HDP aslında yine havayı kokluyor. Bu negatif-pragmatist siyaset, bana göre olası bir erken seçimde HDP’nin oyları üzerinde yine çok ciddi bir artışa yol açacaktır. Öte yandan, olası bir vaat veya koalisyon girişiminde, HDP’nin elindeki oyların yeni adresinin (doğudan oy çıkartma potansiyelini neredeyse kaybeden CHP ve tümüyle Türk milliyetçisi bir çizgiye kayan MHP birer alternatif olamayacağına göre) yine “eski dost” AKP olacağı da halihazırda yapılabilecek en kolay tahmin gibi gözüküyor.

Son olarak, HDP hareketinin 2007-2011 arasında bilinçli ya da bilinçsiz olarak uyguladığı bu ‘vaat’ ve ‘kötünün iyisi AKP’ stratejileri göz önüne alındığında, 2011-2015 AKP siyasetinin ve onun meşgul olduğu (Gezi Olayı, Kobane-Reyhanlı saldırıları, “İç Güvenlik Paketi,” son bir yıldaki ekonomik kriz, vb.) olayların ne kadarından kendine pay çıkartmak zorunda olduğu sorusu, aklımın bir köşesine takılmış duruyor…

Bu ülkede eski dostlar kolay düşman, eski düşmanlar da kolay dost oluyor…

Bana bu kadarı Machiavelli’yi bile şaşırtırdı gibi geliyor…

 

[1] “Suskunluk, Seçim Söylemleri ve Gezi,” 29 Nisan 2015.

[2] “2011 Genel Seçim Sonuçları,” Hürriyet, 25 Haziran 2011.

[3] Burada liberal siyaset teorisinin üzerine kurulduğu rasyonel-irrasyonel ayrımını/varsayımını reddederek, dışarıdan bir gözlemciye rasyonel gibi görünen kararların veya davranışların büyük bir çoğunluğunun duygusal kazançları içerebileceğini öne süren yarı-Spinozacı görüşü takip ediyorum.

[4] Buradaki “uzantı/ek” kavramını, her türlü ideolojinin altyapısını hazırlayan “hayaletimsi şey” anlamında, Slavoj Zizek’e atıfla kullanıyorum; bknz., Slavoj Zizek, “The Spectre of Ideology,” Mapping Ideology, S. Zizek (der.), Londra: Verso, 1994/2012, ss. 1-33.

[5] Tabloda kullanılan 2011 seçim sonuçları için bknz., “2011 Genel Seçim Sonuçları,” Hürriyet, 25 Haziran 2011; 2015 seçim sonuçları için bknz., “2015 Genel Seçim Sonuçları,” Yüksek Seçim Kurulu, 23 Haziran 2015. Bu tablonun hazırlanmasındaki yardımlarından ve katkılarından dolayı Abdulkerim Cidal’a çok teşekkür ederim.

[6] “Seni Başkan Yaptırmayacağız,” YouTube, 17 Mart 2015

[7] Yeri gelmişken, MHP’nin daha iki ay önce haysiyetiyle oynanan Meral Akşener’i Meclis Başkanlığı’na aday göstermeyi düşün(e)memesi ve diğer partilerden de bu konuda bir teklif dahi gelmemiş olması, Türkiye’de yapılan siyasetin ne kadar ‘uzlaşmaz’ ve ‘amnezik’ olduğunu anlatmak ve bu ülkede kadın olmanın zorluğunu hatırlamak açısından çok iyi bir örnek herhalde…

Comments Off on “ne oldu, ne olmuştu, ne olacak?” üzerine laflamalar

Filed under Güncel, Siyaset, Uncategorized